"Skyldigheterna att lämna den periodiska inkomstskattedeklarationen (modell 22) för skatteperioden 2022 och de respektive betalningsskyldigheterna för att lämna den periodiska deklarationen, som föreskrivs [...] i IRC-koden, kan fullgöras senast den 6 juni, utan tillägg eller påföljder", fastställs i beslutet, som undertecknats av Nuno Santos Felix.

Utöver förlängningen av tidsfristen (som enligt lagen löper ut den 31 maj) fastställs i beslutet också att företag som kan dra nytta av den skatteförmån som gör det möjligt att från den beskattningsbara inkomsten dra av en del av de kapitalökningar som görs av delägare i företag med användning av de vinster som genereras 2022, redan i denna IRC-deklaration kan beakta det belopp som motsvarar den konventionella ersättningen, förutsatt att registreringen görs före utgången av tidsfristen för inlämning av mall 22.