"När vi når oktober i år kommer SEF att vara utsläckt eftersom dess anställda integreras i de andra styrkorna, det vill säga i oktober i år kommer processen för utsläckning av SEF att äga rum", sade José Luís Carneiro till journalister.

I onsdags utfärdade republikens president de två diplomen om sammanslagningen av SEF, nämligen övergångsordningen för arbetstagare och inrättandet av byrån för integration, migration och asyl (AIMA), som kommer att ersätta denna tjänst i frågor som rör administrativa förfaranden i förhållande till utländska medborgare.

Regeringstjänstemannen förklarade att inom ramen för denna process kommer en del av de anställda med allmänna och administrativa uppgifter att överföras till AIMA och de övriga anställda med inspektions- och tillsynsuppgifter kommer att ansluta sig till kriminalpolisen.

När SEF upphör kommer de administrativa funktionerna att överföras till AIMA och Institute of Registration and Notary (IRN), medan polisbefogenheterna kommer att överföras till Public Security Police, National Republican Guard och Judiciary Police.

GNR kommer att ansvara för övervakning, inspektion och kontroll av sjö- och landgränser, inklusive kryssningsterminaler.

PSP kommer att ansvara för övervakning, inspektion och kontroll av flygplatsgränserna, medan PJ kommer att ansvara för att utreda olaglig invandring och människohandel.