Hur balanserar vi energisäkerhet med nettonollmål? Vilken roll spelar flytande naturgas (LNG) och gas i världens energimix? Vilka ytterligare insatser behövs för att påskynda avkolning av sektorer som är svåra att avveckla? Hur kan vi öka investeringarna i strategiska energiprojekt?

Detta är fyra av de frågor som kommer att tas upp under energisektorns ledande årliga möte i Europa, där man söker efter samförstånd för att uppnå energisäkerhet och hållbarhet. Få mer information om dessa fyra utmaningar och ta reda på vilka vägar som kommer att kartläggas under evenemangets tre dagar.

Balansera energitrygghet mot nettonollmålen


Klimatmålen kräver grönt, men världens uppgifter om energiförbrukning visar hur viktiga fossila energikällor fortfarande är. Hur kan vi påskynda denna övergång och uppnå den eftersträvade koldioxidneutraliteten? Under Lisbon Energy Summit & Exhibition kommer deltagarna att få ta del av några av de mest innovativa tekniker med låga koldioxidutsläpp som utvecklas världen över, samt de mest aktuella lösningarna inom solenergi, vindkraft, biobränslen och vätgas.

Vätgasens roll diskuteras i ett konferensprogram som är centrerat kring den betydelse som vätgas har för att uppnå de globala klimatmålen - enligt uppskattningar kommer den globala vätgasmarknaden att nå 230 miljarder dollar år 2030.

Det räcker dock inte att bara hitta energimässigt hållbara lösningar som är innovativa, effektiva och tillgängliga. Det aktuella geopolitiska sammanhanget har fört fram ämnet energisäkerhet. Under evenemangets tre dagar kommer chefer, tillsynsmyndigheter, politiker och ledare från många kvadranter att debattera denna kritiska fråga, liksom andra relevanta internationella ämnen, t.ex. de framtida riskerna med ett avbrott i oljeförsörjningen.

Att ge bränsle till energiomställningen och LNG:s och gasens roll


Naturgas står för ungefär en fjärdedel av EU:s totala energiförbrukning och enligt Europeiska kommissionen överträffade importen av flytande naturgas (LNG) mellan juli och september 2022 det rekord som registrerades 2019.

LNG och gas spelar en avgörande roll för att tillgodose europeiska och globala behov av tillförlitlig energi och anses vara en kritisk vektor för energitrygghet under övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Dessutom blir koldioxidneutral LNG alltmer ett marknads- och regelverkskrav, med ett växande tryck på att minska utsläppen, nämligen metan (huvudbeståndsdelen i naturgas), i hela LNG-försörjningskedjan.

De möjligheter och utmaningar som syns i gas- och LNG-aktörernas horisont kommer att diskuteras vid Lissabons energitoppmöte och -utställning. I olika föredrag och paneler kommer specialister att diskutera hur naturgas och LNG kommer att fortsätta att spela en viktig roll i mixen av framtidens energi.


Minskning av koldioxidutsläppen i sektorer som är svåra att minska


Att minska koldioxidutsläppen i ekonomin är en av dagens största utmaningar, särskilt för företag som är verksamma inom transport-, mobilitets- och byggsektorn. Hur man kan hjälpa företagen inom tunga industrier att påskynda dekarboniseringen av sin verksamhet och uppnå sina klimatmål är diskussioner som förs vid Lissabons energitoppmöte och -utställning.

Trots den växande drivkraften bakom lösningar för avskiljning, användning och lagring av koldioxid (CCUS) är siffrorna otillräckliga för att få till stånd en utsläppsminskning på en meningsfull nivå.

Enbart i Europeiska unionen måste mellan 300 och 640 megaton koldioxid avskiljas och utnyttjas eller lagras varje år för att uppnå målet om klimatneutralitet 2050, enligt Europeiska kommissionen. Även om denna uppskattning blir verklighet finns det mycket mer att göra för att ta itu med de kvarvarande koldioxidutsläppen och för att avkarbonisera sektorer och affärsmodeller. Alternativa lösningar, som grön väte, behövs snarast och måste komma in i de företag och sektorer där avkolning kommer att förbli en fråga.

Under Lisbon Energy Summit & Exhibition kommer företagen att kunna identifiera de tekniska partner som hjälper dem att påskynda nya strategier och förbättra sin motståndskraft i denna övergång till en koldioxidfri ekonomi. Det kommer att vara möjligt att följa strategierna hos vissa multinationella företag under flera konferenspaneler, t.ex. easyJet och Toyota, som tillämpar strategier för att minska koldioxidutsläppen från sin verksamhet i sina affärsmodeller.

Mobilisering av investeringar för att säkra en ekonomi med låga koldioxidutsläpp


Investeringsprodukter med hållbarhetstema (hållbara fonder och obligationer) uppgick till 5,2 biljoner dollar på de globala finansmarknaderna 2021, vilket är en ökning med 63 % jämfört med 2020. Uppskattningen har gjorts av UNCTAD (FN:s konferens för handel och utveckling).

Tillsammans med finansiering och skattemässigt statligt stöd har ökningen av hållbar finansiering ökat investeringarna i förnybara energikällor, nät och lagringsprojekt.

Ändå finns det fortfarande en lång väg att gå på detta område, eftersom en snabbare användning av förnybara energikällor för att uppnå de fastställda klimatmålen kräver en stor investeringsvolym. Därför är det nödvändigt att skapa nya instrument och en mer attraktiv skattepolitik som gör det möjligt för oss att få mer kapital till denna kritiska sektor.

Lissabons energitoppmöte och -utställning kommer att vara ett katalysatorcentrum som samlar energibolag, investeringsbanker (t.ex. BlackRock) och investerare för att diskutera inte bara vilka åtgärder som kan vidtas för att förenkla och påskynda förnybara energiprojekts tillgång till kapitalinstrument, utan också för att identifiera de viktigaste befintliga investeringshindren.Delta i debatten på hög nivå om de utmaningar som sektorn står inför och bidra till att omdefiniera energiomställningen.

REGISTRERA DIG FÖR ATT DELTA:

Säkerställ ditt kostnadsfria besökspass här.

Säkerställ ditt delegatpass här.

Lissabons energitoppmöte väntar på dig.