Intäkterna från denna skatt ökade förra året med 6,1% jämfört med föregående år, vilket i absoluta tal motsvarade ytterligare 113,6 miljoner euro som samlades in. Trots detta var ökningen lägre än regeringens prognos, som förväntade sig en ökning med 9 procent, det vill säga cirka 161 miljoner euro.

Förra året var det främst avgiften för fastighetsförvärv, som översteg 367 miljoner euro, som bidrog till de ökade intäkterna från stämpelskatten. Totalt rörde det sig om över 53 miljoner. Det näst största bidraget till intäktsökningen var tecknandet av försäkringar, med cirka 38 miljoner euro mer för totalt 484,7 miljoner euro.