Sedan denna skatt infördes 2012 har Jerónimo Martins, under ledning av Pedro Soares dos Santos, ifrågasatt den i domstol.

Koncernen inväntar bedömningen av ett klagomål som lämnats in till Europeiska kommissionen, som anser att denna avgift är "olagligt statligt stöd". Enligt koncernens halvårsrapport och bokslut "ifrågasattes de ovannämnda uppgörelserna i domstol, eftersom det ansågs att de var otillbörliga, eftersom det juridiska examensbevis som skapade TSAM dessutom befanns strida mot konstitutionen".

På bara ett decennium och fram till 2021 fick staten mer än 73 miljoner euro från att ta ut denna avgift. TSAM syftar till att finansiera kostnaderna för officiella fytosanitära kontroller, skydda djurhälsan och livsmedelssäkerheten. Och den tillämpas på anläggningar med mer än 2 000 kvadratmeter eller som ägs av företag eller grupper som har en ackumulerad försäljningsyta som är lika med eller större än 6 000 kvadratmeter.