Aortaklaffstenos uppstår när aortaklaffen blir alltmer stel och därför inte kan öppnas helt. Detta skapar sedan ett hinder för blodet när det lämnar hjärtat och går vidare till resten av kroppen. Om sjukdomen uppträder hos yngre personer är den vanligaste orsaken en medfödd defekt som påverkar klaffen, t.ex. en klaff med endast två kusporer i stället för de vanliga tre, eller med en onormal trattform.

Personer som utvecklar denna sjukdom, som orsakas av en medfödd defekt, kanske inte visar några symtom förrän i vuxen ålder. De vanligaste symtomen är dock tryck över bröstet (angina) vid ansträngning, trötthet, andfåddhet och svimning. När dessa symtom väl uppträder och om aortaklaffen inte byts ut har patienter med svår aortastenos en överlevnad på endast 50 procent efter två år och 20 procent efter fem år.

Aortastenos är en allvarlig sjukdom om den inte upptäcks i tid. Den ökar risken för hjärtinfarkt, stroke eller dödsfall. Det är därför viktigt att identifiera och kontrollera riskfaktorer. Diagnosen ställs genom en fysisk undersökning - auskultation - och ett ekokardiogram, där det senare är det bästa alternativet för att bedöma hur allvarlig sjukdomen är. Hos personer som är symtomfria rekommenderas också ett stresstest av hjärtat. Tidig upptäckt av aortastenos minskar sjukhusinläggningar och ger ökad livskvalitet.

När det gäller den lämpligaste behandlingen fattas beslutet av ett multidisciplinärt team bestående av läkare från olika specialiteter, eftersom det innebär att en ny hjärtklaff är nödvändig. Förfarandet består i att en kateter förs in genom en artär (vanligtvis i ljumsken) utan att hjärtat behöver sluta slå. Denna minimalt invasiva teknik är för många specialister det största framsteget inom kardiologi under de senaste 20 åren.

HPA:s kardiovaskulära interventionsenhet har funnits sedan 2001 och har ständigt utvecklats, alltid banbrytande inom diagnostiska tekniker, men framför allt inom minimalt invasiva kirurgiska ingrepp.

Den senaste innovationen skedde 2017 med ett transapikalt perkutant eller kateterburet aortaklaffbyte. Denna teknik har revolutionerat behandlingen av aortastenos och möjliggör icke-kirurgiskt byte av aortaklaffen hos patienter med svåra fall av detta tillstånd, t.ex. de som är inoperabla eller de som löper mycket hög risk för öppen hjärtkirurgi.

När det inte finns någon åtkomstväg till hjärtat för att byta ut klaffen med ett minimalt invasivt ingrepp är lösningen att göra ett litet snitt på cirka 4 cm under bröstet för att nå hjärtat direkt genom apex. Detta ingrepp kräver stor samordning mellan teamet av hjärtkirurger och teamet av interventionella kardiologer, de specialister som utgör hjärt-teamet på HPA:s kardiovaskulära interventionsenhet.

För mer information Grupo HPA Saude på (+351) 282 420 400.