"Hittills finns det ingen omfattande offentlig kompensationsmekanism i Portugal för att ersätta förluster och skador orsakade av skogsbränder som drabbat offentliga och privata aktörer. Även om det finns vissa offentliga system för att kompensera jordbrukare för förluster som orsakats av extrema skogsbränder och för att stödja återhämtningen av brända områden och jordbruksinfrastruktur, är de ofta för långsamma när det gäller att mobilisera finansiella resurser omedelbart efter en skogsbrand", anges i en rapport från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Den internationella organisationen, som samlar 38 länder, presenterade i Lissabon projektet "Control of forest fires in the context of climate change: the Portuguese case" som utvecklats under 2021/23 av OECD:s kommitté för miljöpolitik, efter de första slutsatserna i maj i Porto under den åttonde internationella konferensen om skogsbränder.

OECD framhåller att det i Portugal inte är obligatoriskt att teckna en privat försäkring mot risken för skogsbrand och att de flesta försäkringar som täcker risken för brand finns tillgängliga "i områden som är mindre utsatta för risken" och "normalt tecknas av stora markägare som tillämpar förebyggande åtgärder och förvaltar sin mark proaktivt".

"Dessa försäkringssystem kännetecknas av höga premier, vilket gör det svårt för försäkringar att nå ut till mindre aktörer. Bristen på tillgängliga försäkringssystem utgör en stor utmaning för att minska risken för skogsbränder i Portugal och undergräver den långsiktiga motståndskraften", står det i dokumentet.

OECD lyfter fram förbättringar i finansieringen av förebyggande av skogsbränder, men anser att "vissa utmaningar kvarstår", såsom "avsaknaden av en särskild finansieringsram för genomförandet av projekt" inom ramen för den nationella planen för integrerad hantering av landsbygdsbränder, samt att privat finansiering för att minska risken för skogsbränder också är "i stort sett otillräcklig i de flesta fall".