Enligt tidningen Postal är en vanlig fråga bland dem som planerar att ta en bil med utländsk registrering till Portugal om detta är lagligt. Enligt portugisisk lagstiftning är det tillåtet att köra ett fordon med utländsk registrering inom det nationella territoriet, om vissa villkor är uppfyllda.

Dessa villkor, Ekonomista berättar för oss, inkluderar:

  • Att inte vara bosatt i Portugal: Det första villkoret kräver att fordonets förare inte är bosatt i Portugal.

  • Relation till ägaren: Föraren måste vara familjemedlem till ägaren eller innehavaren av fordonet. Familjemedlemmar får därför köra ett fordon med utländsk registrering i Portugal.

  • EU-registrering: Fordonet måste ha en permanent registrering från ett land inom Europeiska unionen (EU). Bilar med EU-registreringsskyltar omfattas av andra bestämmelser än fordon från länder utanför EU.

  • Begränsad giltighetstid: Ett av de viktigaste villkoren är att fordonet inte får stanna i Portugal längre än 180 dagar (eller 6 månader) under en 12-månadersperiod. Det innebär att fordonet inte får användas på portugisiskt territorium under mer än ett halvår per kalenderår.

  • Interpolering av dagar: Perioden på 180 dagar behöver inte vara sammanhängande, utan kan interpoleras, men regeln om 6 månader per år får inte överskridas.

Denna begränsade användningstid är viktig eftersom fordonet, enligt artikel 30 i fordonsskattelagen, är befriat från att betala skatt under en period på 6 månader. All användning utöver denna period kan leda till skatteskyldigheter.

Ansvarsförsäkring

När ett fordon registreras i ett EU-land är det nödvändigt att teckna en ansvarsförsäkring, även känd som tredjepartsförsäkring. Denna försäkring är obligatorisk och täcker materiella eller kroppsliga skador som orsakas tredje part, dvs. andra personer än föraren av fordonet.

Det är viktigt att nämna att reglerna för frivilliga bilförsäkringar kan variera från ett försäkringsbolag till ett annat och från ett land till ett annat. Täckning, tidsmässiga och geografiska begränsningar kan variera beroende på försäkringsgivarens policy.

Vi rekommenderar därför att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att få specifik information om hur du försäkrar ett utlandsregistrerat fordon i Portugal.

Att köra en bil med utländsk registrering i Portugal är lagligt om de ovan nämnda villkoren är uppfyllda. Det är dock viktigt att vara medveten om tids- och försäkringsbegränsningar för att undvika eventuella problem eller böter i landet.