Diabetes förutspås bli en av de kommande årens epidemier, en återspegling inte bara av vårt genetiska mönster utan också av vår sociokulturella miljö, som gynnar en obalanserad och överdriven kost och en konstant minskning av fysisk aktivitet.

En diabetiker är en "patient med flera sjukdomar", vilket innebär att diabetes mellitus medför en risk för utveckling av olika makro- och mikrovaskulära komplikationer som kräver multidisciplinära insatser.

HPA Health Group har skapat en multidisciplinär struktur som syftar till att integrera och stödja diabetiker i deras egen sjukdom, och därmed uppnå en bättre följsamhet till farmaceutiska eller icke-farmaceutiska åtgärder och därmed förbättra den metaboliska kontrollen och försöka undvika de inneboende komplikationerna.

På så sätt utgör patientutbildning också en grundpelare för dagsjukhuset, där såväl grupp- som individanpassade sessioner ges.

Att införa en diabetesmottagning har visat sig vara ett genomförbart primärvårdsprojekt som svarar mot behoven hos olika klienter i vårt samhälle, främjar acceptans och bygger upp en god relation mellan patient och familj, i harmoni med de mål och strategier som hälsopolitiken har fastställt för diabetesproblemet.

Sjuksköterskekonsultationen fungerar i samband med den medicinska konsultationen, som vägleder patienterna till utbildning, nämligen att kontrollera och registrera glykemi, vad man ska göra i fall av hypoglykemi och användning/självadministrering av insulin, med hjälp av demonstrations- och förhörsmetoder, bedömning av förståelse och kvarhållande av budskapet och interaktion med patienten där tvivel och rädsla kan avmystifieras.

För att framgångsrikt kunna kontrollera diabetes krävs en rad faktorer, till exempel: anpassad medicinering, regelbunden fysisk träning och en lämplig, personligt anpassad kost. Men för att dessa faktorer ska ge resultat är det alltid nödvändigt med regelbunden övervakning av ett tvärvetenskapligt team bestående av läkare, sjuksköterska, fotvårdsspecialist, nutritionist, fysioterapeut och naturligtvis diabetikern själv.

Efter samråd med läkaren är det av yttersta vikt att en nutritionist övervakar diabetikern. Under denna uppföljning ges flera strategier och en kostplan som är lämplig för de individuella behoven hos varje patient upprättas. Hänsyn tas till matvanor, smak, livsstil, analytiska värden och ordinerad medicinering. Kontinuitet i denna övervakning har visat sig vara en grundläggande faktor för framgångsrik hantering av sjukdomen.

Utbildningen samt frekventa kostjusteringar i enlighet med medicinering och motion är av yttersta vikt för god metabol kontroll, vars mål är att öka förtroendet och säkerheten, så att individen kan hantera de dagliga svårigheterna.

Med dagsjukhuset kommer diabetiker att ha möjlighet att reda ut sina tvivel när det behövs och aktivt samarbeta i kontrollen av sjukdomen. Det blir också en plats där de kan delta i kostutbildningar och dela sina erfarenheter och svårigheter med andra diabetiker.

För mer information kontakta Grupo HPA Saude på (+351) 282 420 400.