Som en del av ett projekt på 8 miljoner euro som finansieras av EU arbetar forskare från University of Portos tvärvetenskapliga centrum för havs- och miljöforskning (CIIMAR) med att bevara och återställa den marina biologiska mångfalden i Atlanten och Arktis. Initiativet, som kallas BioProtect, syftar till att ta itu med de akuta hot som klimatförändringar och mänsklig aktivitet utgör mot de marina ekosystemen.

Med tonvikt på olika marina ekosystem kommer forskarna att skapa "innovativa, anpassningsbara och skalbara lösningar" under de kommande fyra åren. Forskarna kommer att ta hänsyn till ett antal scenarier, bland annat de som rör klimatförändringar, metoder för skydd och utnyttjande samt effekterna på miljön och samhället. Genom att involvera allmänheten och beslutsfattare kommer de att kunna skydda och återställa den biologiska mångfalden och de marina ekosystemen.

I linje med EU:s mål för 2030 och den europeiska ekologiska pakten leds projektet av det isländska forskningsinstitutet Matís och omfattar arton partner från åtta olika länder, varav fem är portugisiska institutioner. För att stödja utvecklingen av förvaltningspolicyer för hållbar användning av haven och bevarandet av klimatskyddsområden kommer projektet också att undersöka de kumulativa effekterna av fiske, föroreningar från marint skräp och klimatförändringar genom akvarieexperiment och identifiering av områden som är mest mottagliga för dessa effekter.

Förutom CIIMAR deltar även forskare från University of Aveiro, Institute of Systems and Computer Engineering, Technology, and Science (INESC TEC), Okeanos från University of the Azores och AIR Centre i projektet. Enligt Sophie Jensen, samordnare för BioProtect, är målet med projektet att "svara på det akuta behovet av globala och hållbara lösningar för att mildra effekterna av mänskligt orsakade påfrestningar och klimatförändringar på marina ekosystem".