Enligt den 9:e upplagan av rapporten om hållbar utveckling, som publicerats av FN:s Sustainable Development Solutions Network (SDSN), ligger den portugisiska staten något över det regionala genomsnittet (77,2) och efterlevnaden av mer än hälften av de 17 målen för hållbar utveckling definieras som "uppnådda" eller "pågående".

Efterlevnaden av målen bedömdes med fyra färger: grön, gul, orange och röd, på en skala som sträcker sig från uppnådda SDG:er (grön) till fortsatta stora hinder (röd) för att uppnå FN:s mål till 2030.

Det enda mål som anges som uppnått av Portugal i detta dokument är utrotningen av fattigdom, och framsteg har också gjorts på tre andra områden, nämligen jämställdhet, ren och tillgänglig energi samt hållbara städer och samhällen, även om det fortfarande anses att dessa tre dimensioner är utmaningar som måste övervinnas.

Landet har också gjort måttliga framsteg inom sju av de globala målen för hållbar utveckling: hälsa och välbefinnande, rent vatten och sanitära förhållanden, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, industri/innovation och infrastruktur, minskad ojämlikhet, klimatåtgärder och partnerskap för målen. Områdena hälsa och arbete är klassificerade i gult, vilket återspeglar att det finns utmaningar när det gäller att uppnå de fastställda målen.

Trots utvecklingen klassificeras dock områdena klimatåtgärder och partnerskap fortfarande som stora utmaningar (rött), och de globala målen för rent vatten och sanitära förhållanden, minskad ojämlikhet samt industri/innovation och infrastruktur visas i orange, det vill säga att det fortfarande finns betydande utmaningar för att målen ska kunna uppfyllas.

Rapporten visar också på en tendens till stagnation när det gäller sex mål, däribland avskaffande av hunger, utbildningens kvalitet, ansvarsfull produktion och konsumtion, livet i vatten, livet på land, fred/rättvisa och starka institutioner. Det fanns inga allmänna tecken på bakslag i arbetet med att uppnå de globala målen för hållbar utveckling fram till slutet av detta årtionde.

Om endast ett mål ansågs vara uppfyllt (grön färg), pekar dokumentet å andra sidan ut fem SDG:er på den röda nivån i Portugal, det vill säga den lägsta. Dessa inkluderar att avskaffa hunger, ansvarsfull produktion och konsumtion, klimatåtgärder, vattenlevande organismer och att upprätta partnerskap för att uppnå målen.

Etiketten för kvarstående betydande utmaningar (orange) tillämpades på sex av de 17 SDG:erna i landet. Förutom målen om rent vatten och sanitära förhållanden, minskad ojämlikhet och industri/innovation och infrastruktur, utbildningskvalitet, livet på land samt fredliga och rättvisa samhällen och starka institutioner ingår även dessa mål i denna kategori.

Fem mål fick gult betyg - utmaningarnas varaktighet -, däribland hälsa och välbefinnande, jämställdhet, ren och tillgänglig energi, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt hållbara städer och samhällen.

I analysen av stödet för FN:s multilateralism hamnar Portugal sist på listan över de 100 bästa länderna med 69,6 poäng, i en ranking som leds av Barbados (92,0) och följs av USA på plats 193 i rankingen (15,8).

SDSN har verkat sedan 2012 under överinseende av FN:s generalsekreterare och mobiliserar global vetenskaplig och teknisk expertis för att främja praktiska lösningar för hållbar utveckling, inklusive genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling och klimatavtalet från Paris.