Europeiska kommissionen rekommenderar att Portugal lägger fram den medelfristiga strukturplanen för de offentliga finanserna i god tid och begränsar ökningen av nettoutgifterna 2025 till en takt som är förenlig med en nedåtgående trend för den offentliga skulden på medellång sikt.

Varningarna är en del av de landsspecifika rekommendationerna från EU:s verkställande organ i samband med bedömningen av makroekonomiska obalanser i medlemsstaterna. För 2024 och 2025 rekommenderar Bryssel att Portugal lägger fram "den medelfristiga budget- och strukturplanen i god tid".

För EU-kommissionen är det viktigt att landet, i linje med kraven i den reformerade stabilitets- och tillväxtpakten, begränsar "ökningen av nettoutgifterna 2025 till en takt som är förenlig med att placera den offentliga skulden på en rimligt nedåtgående bana på medellång sikt och respektera fördragets referensvärde på 3 % för BNP-underskottet".

Frågan gäller det nya ramverket av europeiska regler, enligt vilka varje medlemsstat måste lägga fram en medelfristig strukturell budgetplan, med en period på fyra eller fem år, som omfattar dess åtaganden i budgetfrågor, reformer och investeringar.

Planen bör bland annat innehålla en prognos för landets primära nettoutgifter, vilket kommer att ha stor betydelse i Bryssels bedömning, eftersom det kommer att göra det möjligt att bedöma om landet ligger i linje med målet att minska den offentliga skulden och hållbarheten i de offentliga finanserna.

Europeiska kommissionen uppmanar också Portugal att minska de akuta stödåtgärderna på energiområdet före vintern 2024/2025 samt att förbättra skattesystemets effektivitet, särskilt genom att effektivisera förvaltningen och minska de därmed sammanhängande administrativa bördorna.

Att vidta åtgärder för att garantera pensionssystemets budgetmässiga hållbarhet på medellång sikt är en annan rekommendation till Portugal, liksom att stärka den administrativa förvaltningskapaciteten för europeiska fonder, påskynda investeringar och upprätthålla drivkraften för att genomföra reformer.

I detta avseende måste landet reagera "på förseningar" för att möjliggöra ett effektivt och kontinuerligt genomförande av planen för återhämtning och resiliens (PRR), inklusive REPower EU, som säkerställer reformer och investeringar fram till augusti 2026.