In het verslag over Portugal, in het kader van de evaluatie die in het kader van het Europees Semester wordt uitgevoerd, vestigt de Europese Commissie de aandacht op het groeiende gewicht van het aantal ambtenaren in de afgelopen jaren, "hetgeen tot een permanente stijging van de overheidsuitgaven heeft geleid".

Als gevolg hiervan "lagen de uitgaven van Portugal voor salarissen in het ambtenarenapparaat in 2021 1,3 procentpunt hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie (11,8% van het bbp in Portugal, tegen 10,5% in de Unie).

Brussel merkt op dat het aantal ambtenaren in Portugal "in het vierde kwartaal van 2021 een maximum bereikte", terwijl uit de meest recente gegevens van het directoraat-generaal Openbaar Bestuur en Werkgelegenheid (DGAEP) blijkt dat dit aantal begin dit jaar verder is toegenomen.

Volgens de statistieken van het DGAEP bedroeg het aantal werknemers in de overheidssector op 31 maart 2022 in totaal 741.288, 15.800 meer dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor.

De Europese Commissie dringt aan op een "rationalisering van de uitgaven en het aantal werknemers bij de overheid", waarbij een efficiënte openbare dienstverlening gewaarborgd moet blijven.

Bovendien waarschuwt Brussel voor de "grote uitdaging" van de vergrijzing van het overheidspersoneel, waarbij het eraan herinnert dat Portugal "een van de hoogste percentages 50-plussers in de Europese Unie heeft".

Volgens Brussel zal de vergrijzing van de bevolking in het algemeen leiden tot een grotere vraag naar gezondheidswerkers, terwijl een daling van het aantal schoolgaande kinderen "zich zou moeten vertalen in een geringere vraag naar onderwijsdiensten".