Verwijzend naar vorig jaar (2021), zegt het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) dat voorlopige ramingen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) een daling van 1,3% aangeven, "waarbij de neerwaartse trend sinds 2017 wordt gehandhaafd".

"Deze trend weerspiegelt voornamelijk de stijging van 4,5% van de elektriciteit die uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd (64,9% van de totale elektriciteit), waardoor de opeenvolgende groei sinds 2017 wordt gehandhaafd", legt het document uit.

Rekening houdend met de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de opwarming van de aarde te verminderen (in Portugal is de gemiddelde luchttemperatuur vanaf 1990 met gemiddeld 0,42ºC gestegen ten opzichte van het gemiddelde van 1971-2000), herinnert het INE eraan dat de doelstelling voor 2020 voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is overtroffen, met een daling van 32,9% ten opzichte van 2005 (de doelstelling was maximaal 23%), ook al heeft de Covid-19-pandemie aan dit cijfer bijgedragen.

In 2021, aldus de INE-gegevens, bedraagt de daling van de broeikasgasemissies ten opzichte van 2005 33,8%, namelijk dankzij de inzet op hernieuwbare energiebronnen (RES) voor de productie van elektriciteit.

"Tussen 2006 en 2021 is de integratie van FER met 31,3 procentpunt gestegen (64,9% in 2021), wat overeenkomt met een stijging van 104,4% van de elektriciteit die uit deze bronnen wordt geproduceerd. Deze ontwikkeling was cruciaal om in 2020 de doelstelling van 60% (59,6%) te halen die in het Nationaal Plan voor hernieuwbare energie(PNAER) voor dat jaar is vastgelegd, terwijl de doelstelling voor 2030 op 80% is gesteld", aldus INE, waarbij ook de vermindering van de energieafhankelijkheid van het buitenland wordt benadrukt, van 88,8% in 2005 tot 67,1% in 2021.

Andere gegevens die 2021 op milieugebied kenmerken, geven aan dat in 2021, een warm en droog jaar, de luchtkwaliteit gemiddeld 31% van de dagen zeer goed en 45,9% van de dagen goed was, en dat de meeste zwemwateren als zeer goed waren ingedeeld.

Op het gebied van afval was er in 2021 een toename van het stedelijk afval (hoewel de verhouding tussen stedelijk afval en bruto binnenlands product is verbeterd) en het afvalbeheer week af van de doelstelling van voorbereiding op gebruik en recycling en bereikte 32%, hetgeen min 23 procentpunten betekent ten opzichte van de doelstelling voor 2025 (55%) en min zes procentpunten ten opzichte van 2020.

"Aan de negatieve kant valt de toename van de sectorale afvalproductie (+20,4%) op, deels als gevolg van de economische groei en met name de groei van de bouwsector (+39,5 miljard euro productie in de sector), waarbij het afval uit de bouw met 53,1% is gestegen", benadrukt INE.