Van alle ingevoerde wijzigingen zijn er enkele die de DECO zorgen baren, aangezien deze wijzigingen de mogelijkheid van prijsafspraken openen. De wijzigingen, die deze maand van kracht worden, beogen een antwoord te bieden op de nieuwe uitdagingen waarmee de groei van online toeristische bedrijfsmodellen wordt geconfronteerd en zijn volgens de DECO toegespitst op drie wettelijke regelingen.

- De herziening van de mededingingsregeling verbiedt overeenkomsten die erin bestaan vast te stellen dat de andere partij voor de verkoop van hetzelfde goed geen betere prijzen of betere servicevoorwaarden kan aanbieden dan die welke door een tussenpersoon op een elektronisch platform worden gehanteerd;

- De herziening van de regeling inzake standaardcontractbepalingen, waarbij een verbod wordt ingevoerd op bepalingen die buitensporige vergoedingscommissies of discriminerende bepalingen inhouden.

- De herziening van de regeling inzake individuele restrictieve handelspraktijken verbiedt en beboet de verkoop van goederen of diensten in toeristische accommodatie, via een elektronisch platform, aan een bedrijf of consument tegen een lagere prijs dan de prijs van de detailhandelsovereenkomst met de leverancier van het goed of de dienstverlener.

Ook bekritiseert DECO de laatste wijziging omdat de invoering van deze regel vlot verloopt en prijsafspraken mogelijk maakt die door de mededingingsregels verboden zijn. DECO verklaarde "dat het opleggen van de wederverkoopprijs de commerciële vrijheid beperkt en prijsafspraken mogelijk maakt, waardoor de goede werking van de markt wordt belemmerd en de marktdeelnemers geen betere prijzen voor de consumenten kunnen hanteren".

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website van DECO: https://deco.pt/ of bellen naar 289 863 103 of een e-mail sturen naar deco.algarve@deco.pt


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins