Het programma voor technologievisa, dat visa verleent aan hooggekwalificeerd personeel uit het buitenland naar de Europese Unie (EU), is nu uitgebreid met verblijfsvergunningen voor werknemers die binnen de onderneming worden overgeplaatst om de beroepsactiviteit van een manager of een specialist uit te oefenen of voor opleiding.

"Het is nu van essentieel belang om dit programma uit te breiden naar andere wervingsmodaliteiten die tot doel hebben voorwaarden te scheppen voor het aantrekken van hooggekwalificeerd personeel met een hoge internationale mobiliteit en het aantrekken van directe buitenlandse investeringen van bedrijven die van plan zijn activiteiten met een hoge toegevoegde waarde uit andere landen over te brengen en die hooggekwalificeerd technisch personeel naar het nationale grondgebied moeten halen", rechtvaardigt de regering in de verordening die is gepubliceerd in het Diário da República en die terugwerkende kracht heeft tot 1 januari, 2019.

De verordening wijzigt de verplichtingen van gecertificeerde bedrijven en voegt eraan toe dat zij met de werknemer een arbeids- of dienstenovereenkomst "met een minimumduur van 12 maanden" moeten sluiten met een minimumjaarloon dat gelijk is aan 2,5 maal de index voor sociale steun (IAS), en dat zij, in het geval van een binnen het bedrijf overgeplaatste hooggekwalificeerde werknemer, een addendum bij de overeenkomst moeten uitbrengen, waarin verantwoording wordt afgelegd over de plaatsing van de werknemer in het bedrijf in Portugal.