Nowe składki na rzecz sektorów dystrybucji żywności, w celu przeciwdziałania zjawisku inflacji, oraz energii, w celu ograniczenia cen, wchodzą w życie 31 grudnia.

Dyplom określa zastosowanie tymczasowej składki solidarnościowej, w ramach tego, co rząd nazywa "interwencją kryzysową w celu stawienia czoła wysokim cenom" energii, którą nazywa "CST Energia" i ma zastosowanie do "nadwyżki zysków obliczonej w okresach opodatkowania dla celów IRC rozpoczynających się w latach 2022 i 2023".

Składka ta jest przeznaczona dla podatników IRC będących rezydentami, którzy prowadzą, jako swoją główną działalność, działalność handlową, przemysłową lub rolniczą, a także podatników IRC niebędących rezydentami, posiadających stały zakład na terytorium Portugalii, którzy prowadzą działalność w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i rafinacji.

"Za nadwyżkę zysków uważa się część zysków podlegających opodatkowaniu, określonych na zasadach określonych w Kodeksie Podatku Dochodowego od Osób Prawnych, w odniesieniu do każdego z okresów podatkowych, które przekraczają odpowiadający 20% wzrost w stosunku do średnich zysków podlegających opodatkowaniu w czterech okresach podatkowych, począwszy od lat 2018 do 2021", określa ustawa, definiując, że ta stawka składki wynosi 33%.

CST Distribuição Alimentar jest płatny przez podatników będących rezydentami IRC, którzy prowadzą, jako swoją główną działalność, działalność handlową, przemysłową lub rolniczą, jak również przez podatników niebędących rezydentami, posiadających stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Portugalii, którzy prowadzą zakłady zajmujące się handlem żywnością produktami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, świeżymi lub mrożonymi, przetworzonymi lub surowymi, luzem lub pakowanymi.

Stawka CST Distribuição Alimentar, również w wysokości 33%, nie dotyczy mikroprzedsiębiorstw lub małych firm i ma zastosowanie do nadwyżki zysków obliczonej w 2022 i 2023 r., odpowiadającej części zysków podlegających opodatkowaniu, które przekraczają odpowiadający 20% wzrost w stosunku do średniej zysków podlegających opodatkowaniu w czterech okresach podatkowych rozpoczynających się w latach 2018-2021.

Przychody uzyskane z CST Energia będą przeznaczone na wsparcie finansowe dla odbiorców końcowych energii, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz pomoc dla odbiorców końcowych energii, promowanie inwestycji w energię odnawialną, efektywność energetyczną lub technologie dekarbonizacji.

CST Energia ma również na celu wsparcie przedsiębiorstw z sektorów intensywnie wykorzystujących energię, o ile jest to związane z energią odnawialną, efektywnością energetyczną lub technologiami dekarbonizacji, a także wsparcie rozwoju autonomii energetycznej.

Dochody uzyskane z CST Distribuição Alimentar są przeznaczane na co najmniej jeden z czterech celów określonych w ustawie, w tym na działania wspierające wzrost opłat za towary żywnościowe na rzecz ludności znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji, czyli poprzez podmioty sektora socjalnego.

Wkład ten ma również na celu "zagwarantowanie realizacji" polityki ochrony konsumentów, za pośrednictwem Funduszu Konsumenckiego, oraz wsparcie finansowe mikro- i małych przedsiębiorstw w zakresie handlu, usług i restauracji, "szczególnie dotkniętych wzrostem kosztów operacyjnych i inflacją oraz spadkiem popytu".

Wreszcie, dochody z CST Distribuição Alimentar są przeznaczone na działania wspierające kwalifikacje specjalistów pracujących w mikro i małych przedsiębiorstwach w sektorze handlu, usług i gastronomii, w celu zwiększenia odporności tych przedsiębiorstw, poprzez częściowe przydzielenie dochodów na ten cel do Funduszu Modernizacji Handlu.

Ustawa regulująca tymczasowe składki solidarnościowe w sektorach energii i dystrybucji żywności została ogłoszona przez Prezydenta Republiki, zgodnie z notą opublikowaną na stronie internetowej Prezydencji Republiki.