Volgens de resolutie van de Raad van Ministers kunnen mogelijke aanvullende maatregelen, die voorzien in een "hogere mate van onvoorziene gebeurtenissen", worden geïmplementeerd na de herbeoordeling van de droogtesituatie in de regio, die in juni zal worden uitgevoerd.

"[...] De regering behoudt zich het recht voor om, als de nu genomen maatregelen onvoldoende blijken te zijn, op grond van de basiswet inzake civiele bescherming, [...] een rampsituatie af te kondigen", staat in het document.

De Algarve staat momenteel onder alarm vanwege de droogte en als er een calamiteit wordt afgekondigd, is het mogelijk om limieten en beperkingen in te stellen op het gebruik van water voor niet-essentieel gebruik, evenals rationalisatiemaatregelen in de openbare watervoorziening.

In dezelfde zin kan de regering ook het gebruik bepalen van oppervlakte- of ondergrondse wateronttrekkingen, die toebehoren aan openbare of particuliere entiteiten, door de concessiehouder van het meergemeentelijke watervoorzienings- en rioleringssysteem van de Algarve, indien nodig, in overeenstemming met de geldende basiswet inzake civiele bescherming.

Als alternatief kan het uitroepen van de noodtoestand voor het milieu zoals voorzien in de Waterwet worden overwogen.

De door de regering geplande maatregelen om de waterreserves in de regio te behouden omvatten de opschorting van de openbare watervoorziening voor de irrigatie van golfbanen.

Aan de andere kant wordt tussen 1 juni en 30 september het gebruik van openbaar water voor het wassen van voertuigen opgeschort, behalve in bedrijven met een vergunning voor commerciële activiteiten met waterrecirculatiesystemen.

Mogelijke bezuinigingen

Volgens de regering lijkt de huidige situatie in de Algarve "bijzonder kritiek" en zou er uiteindelijk een "effectieve onderbreking van de openbare watervoorziening" voor menselijke consumptie kunnen plaatsvinden als het waterverbruik op het huidige niveau blijft.

"[...] In een scenario waarin geen maatregelen worden genomen en uitgevoerd om het behoud van waterreserves te garanderen en bij afwezigheid van neerslag die ver boven de maximale waarden van de afgelopen zes jaar ligt, zal de watervoorziening voor menselijke consumptie in de Algarve ernstig in gevaar komen", staat in de resolutie.

De alarmsituatie als gevolg van droogte in de Algarve werd in december 2023 door het Portugese Milieuagentschap(APA) afgekondigd en op 25 januari opnieuw bevestigd.

Volgens de resolutie van de Raad van Ministers zijn de wateropslagniveaus in de reservoirs in de Algarve sinds mei 2022 lager dan 50%.

Op dit moment zijn de grondwateropslagniveaus "extreem laag, met ongeveer 84% van de grondwaterlichamen met een opgeslagen volume onder het 20e percentiel, "en, van deze, is ongeveer 48% in een zeer kritieke toestand".

Gerelateerde artikelen: