"Dennaär en ny destination för Porto Flygplatsoch en ny flygbolag för Porto Santo Flygplats", står det påinformationensom distribueras påav ANA.

Anslutningen har a frekvenstvåveckovisflygningar, torsdagarochsöndagar, till och medoktober.

ANA Flygplatser de Portugal|VINCIFlygplatser pekar ut attdenna nya förbindelse "förstärker dess engagemangtillAutonomaregionav Madeira - Porto Santo Ön, i en gemensam ansträngningaråtervinnaochökaanslutningsmöjligheter, en grundläggande stegmotökainhemskaturismochav lokala ekonomin".

ANA:s kommersiella chef Francisco Pita, som citeras i informationen, säger att förbindelsen "kommer samtidigt att öka flygförbindelserna för ön Porto Santo, vilket gynnar turismen, men också invånarna i Porto Santo som nu har ett nytt reguljärt inrikesflyg".

"Dennaoperationärresultatav en gemensam ansträngningarmellanflygbolaget, ANA Aeroportos de Portugal - VINCI Flygplatserochturismenhetermed a vyhållbaråterhämtningavekonominochturismregionersomviär verksamma", hanunderstryker.