Det finns en ihållande missuppfattning om att portugiser inte köper fastigheter i Portugal och att utlänningar driver fastighetsmarknaden. När vi tittar närmare på saken visar siffrorna dock något annat. Enligt Institutet för nationell statistik (INE) är det faktiskt så att ungefär 93.6% av de registrerade bostäderna köp av inhemska medborgare och endast 6,4 % av utlänningars köp. Följande statistik från INE ger också en tydlig bild av att den portugisiska bostadsmarknaden blomstrar i mycket snabb takt och att en plötslig nedgång är svår att föreställa sig.


Under referenskvartalet stod utländska investerare för 6,4 % av det totala antalet transaktioner (2 783 bostäder). vilket representerars en ökning med 2,0 % jämfört med föregående kvartal, och motsvarars motsvarar 11,9 % av det totala värdet. I dessa uppgifter motsvarade kategorin Europeiska unionen 3,6 % och övriga länder 2,8 %.


Under andra kvartalet 2022 ökade bostadsprisindexet (IPHab) med 13,2 % på årsbasis och 0,3 procentenheter (p.p.) jämfört med föregående kvartal. Noterbart är att tökningen i fastighet priserna var mer uttrycksfull i befintliga bostäder med 14.7% jämfört med 8,4% i nya bostäder.


Jämfört med årets första tre månader ökade IPHab med 3,1 % (3,8 % under första kvartalet 2022). Även här var förändringstakten i indexet för befintliga bostäder (3,9 %) större än den som noterades för nya bostäder (0,6 %).


Mellan april och juni 2022 såldes 43 607 bostäder till ett sammanlagt värde av 8,3 miljarder euro, vilket innebär en ökning, jämfört med samma period föregående år, med 4,5 % respektive 19,5 %. Sett till kategori uppgick transaktionerna av befintliga bostäder till 35 742 enheter, vilket motsvarar en ökning med 1,8 % jämfört med året innan. När det gäller nya bostäder var förändringstakten högre, 18,9 %, med totalt 7 865 transaktioner.


Under den undersökta perioden har totalt 38 181 bostäder förvärvades av familjer, vilket motsvarar 87.6% av transaktionerna på marknaden eller 7,2 miljarder euro.


Värdet på de fastigheter som omsattes uppgick till 8,3 miljarder euro., vilket motsvarar 19,5 % mer än värdet under samma kvartal 2021. Från och med detta totalt transaktionsvärdemotsvarade 6,3 miljarder euro transaktioner av befintliga bostäder. - En ökning med 16,8 % jämfört med samma period 2021. - och 2 miljarder euro avsåg transaktioner med nya bostäder (en ökning med 29,0 % jämfört med samma period föregående år).


Värdet av dessa transaktioner ökade alltså med 2,5 % under andra kvartalet 2022 jämfört med föregående kvartal. Under denna period överträffade den observerade ökningen av värdet av transaktioner av befintliga bostäder den av nya bostäder, med 3,0 % respektive 1,2 %.