Het gaat om nieuwe regels om "de uitdagingen van de economie van de digitale platforms het hoofd te bieden", die op 22 maart door de Raad van de EU zijn vastgesteld en per 1 januari 2023 in werking treden en betrekking hebben op zowel binnen als buiten de EU gevestigde digitale platforms (zoals Facebook of Instagram).

Door een herziening van de Europese richtlijn betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen "zijn exploitanten van digitale platforms vanaf die datum verplicht de door verkopers op hun platforms verworven inkomsten mee te delen en zijn de lidstaten verplicht deze informatie automatisch uit te wisselen", zo wordt in de richtlijn uitgelegd.

Volgens de Raad zullen de nieuwe regels "de nationale belastingautoriteiten met name in staat stellen de via digitale platforms verkregen inkomsten op te sporen en de desbetreffende fiscale verplichtingen vast te stellen".

"Naleving zal ook eenvoudiger worden voor exploitanten van digitale platforms, aangezien kennisgeving slechts in één lidstaat zal plaatsvinden, volgens een gemeenschappelijk EU-kader", voegt hij eraan toe.

De Portugese minister van Financiën, João Leão, merkt in de verklaring op dat dit "een belangrijke actualisering van de EU-regels is, die ertoe zal bijdragen dat actieve verkopers op digitale platforms ook hun deel van de belastingen betalen".

"Dit is bijzonder welkom in een tijd waarin steeds meer via internet wordt verkocht en de Covid-19-pandemie de overheidsfinanciën onder druk zet", aldus de minister die het Portugese EU-voorzitterschap vertegenwoordigt.
João Leão is ook van mening dat "de EU een voorbeeld stelt voor de wereld door haar regels voor automatische informatie-uitwisseling uit te breiden tot de economie van digitale platforms".

Het is dus de bedoeling dat de Europese belastingregels worden uitgebreid tot bedrijven die worden gepromoot via bijvoorbeeld sociale media als Facebook of Instagram, die met name door de pandemie en de beperkende maatregelen voor de fysieke verkoop zijn gegroeid.

Maar ondanks dit groeiende aantal mensen en bedrijven die digitale platforms gebruiken om goederen te verkopen of diensten te verlenen, worden dergelijke inkomsten normaal gesproken niet gemeld en wordt er geen belasting betaald.

Deze situatie leidt ertoe dat de lidstaten uiteindelijk belastinginkomsten mislopen en creëert ongelijkheden ten opzichte van traditionele handelszaken en winkels.