Volgens het wetsontwerp dat is ingediend voor de instelling van een "uitzonderlijk en tijdelijk stelsel van maximumprijzen voor vloeibare brandstoffen", stelt de partij dat er als gevolg van de economische en sociale crisis die door de pandemie is veroorzaakt, maatregelen nodig zijn om het "beschikbare inkomen van gezinnen" te herstellen en te verhogen.

In het wetsvoorstel wordt uitgelegd dat de recente stijging van de brandstofprijzen "in de tegenovergestelde richting" gaat.

In een persconferentie ter gelegenheid van de presentatie van de wetsvoorstellen stelde de communistische afgevaardigde Duarte Alves dat "het niet toelaatbaar is dat, wanneer de olieprijs stijgt, de door de consument betaalde prijzen in dezelfde verhouding stijgen", maar dat wanneer de olieprijs daalt, "de prijzen vrijwel ongewijzigd blijven".

Daarom stelt de partij voor wetgeving op te stellen en een "uitzonderlijk en tijdelijk stelsel van maximumprijzen voor vloeibare brandstoffen" in te voeren, dat tot 31 december 2022 van kracht zal zijn.

"Tijdens de geldigheidsduur van de huidige wet zal een stelsel van maximumprijzen, vóór belastingen, worden toegepast voor vloeibare brandstoffen, rekening houdend met de ontwikkeling van de prijs van "Brent ruwe olie", gepubliceerd door het Directoraat-generaal Energie en Geologie (DGEG)", aldus het wetsontwerp, waarin een evenredige aanpassing wordt voorgesteld voor brandstoffen die worden gebruikt in de landbouw, de visserij en het vervoer.

De uit deze regeling voortvloeiende brandstofprijs moet "door de regering worden vastgesteld binnen een termijn van ten hoogste één week" na de inwerkingtreding van de wet en zal wekelijks worden herzien, zo voegt de communistische bank eraan toe.

De tweede wet voorziet in de "herziening van de maximumprijsregeling voor vloeibaar petroleumgas in flessen", en stelt de "maximumprijzen vast voor aardgas, alsmede voor propaan, butaan en mengsels daarvan, gebotteld of via pijpleidingen".

Voor de regulering van de sector "vloeibaar petroleumgas voor huishoudelijk gebruik" wil de communistische parlementaire fractie een "stelsel van maximummarges voor de groothandel in en de distributie van aardgas, alsmede propaan, butaan en mengsels daarvan, in flessen of via pijpleidingen, met het oog op de verlaging van de prijs ervan".

Het doel, zo legde Duarte Alves uit, is "rekening te houden met de gemiddelde prijzen vóór belasting in de eurozone en, in het geval van cilindergas, de prijzen" van deze producten in Portugal "dichter bij de prijzen in Spanje te brengen", teneinde "grensoverschrijdende handel, die illegaal en schadelijk voor het land is en in grensregio's steeds weer de kop opsteekt" te ontmoedigen.

Hij voegde eraan toe dat het "gezien de parlementaire agenda uiteraard niet mogelijk zal zijn" de twee voorstellen tijdens deze zittingsperiode te bespreken.

De communisten dienden ook een ontwerpresolutie (zonder rechtskracht) in waarin de regering wordt verzocht de door de regelgevende autoriteit voor energiediensten (ERSE) aangekondigde verhoging van het gereguleerde tarief met 3 procent tegen te houden.

Volgens de resolutie wordt ook aanbevolen om de "verlaging van dit tarief te bevorderen, teneinde de hele markt te beïnvloeden in de richting van prijsverlaging, zowel voor huishoudelijke consumenten" als voor kleine en middelgrote ondernemingen die "nog steeds met enorme economische en sociale problemen te kampen hebben".

Dit initiatief "kan in de commissie worden besproken en tijdens deze wetgevingszitting in stemming worden gebracht", verklaarde Duarte Alves tijdens de persconferentie.

De PCP heeft ook een wetsvoorstel ingediend om "vrijstelling van belasting op aardolie en energieproducten mogelijk te maken voor het deel van de energie dat uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd".

Volgens het parlementslid "is het onaanvaardbaar dat een belasting die bedoeld is voor de belasting van olieproducten, wordt toegepast op alle elektriciteit", met inbegrip van het gedeelte dat afkomstig is van hernieuwbare bronnen en "waarvan het gewicht is toegenomen".

In dit wetgevingsinitiatief legde de communistische afgevaardigde uit dat ook zal worden voorgesteld om het "verbod op het ondertekenen van nieuwe contracten onder het gereguleerde tarief af te schaffen, evenals de verzwarende factoren die dit tarief kunstmatig verhogen", om het "niet-concurrerend" te maken en "zijn potentieel om de marktprijzen te reguleren" te verminderen.

Foto: Kolforn