"Het PAACA [Steunprogramma voor culturele actie van de Algarve] 2023 wil bijdragen aan de toenemende correctie van asymmetrieën in de toegang tot cultureel genot van de bevolking en tegelijkertijd de toenemende kwalificatie en opleiding van culturele agenten op het grondgebied bevorderen," verklaart DRCalg in een verklaring.

De nota preciseert dat de culturele actoren in het kader van PAACA twee steungebieden kunnen aanvragen, ongeacht het culturele gebied of dat nu creatie, productie of programmering of circulatie is, waarbij alle activiteiten in 2023 in de Algarve moeten plaatsvinden.

Bij de analyse van de aanvragen zal als criterium voor de "valorisatie van de ingediende projecten" gelden dat er een "gemotiveerd" direct of indirect verband bestaat met de bijdrage van cultuur aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die in de Agenda 2030 zijn vastgesteld.

Anderzijds zullen ook andere criteria worden "gewaardeerd", zoals de strijd tegen sociale uitsluiting en de verwoestijning van het binnenland van de Algarve, vanuit een gediversifieerd en participatief cultureel aanbod.

Het programma zal ook rekening houden met de rol van cultuur bij de bewustmaking van kwesties zoals de eerbiediging van de mensenrechten, gelijkheid en non-discriminatie, de bestrijding van huiselijk geweld, de integratie van Roma en andere minderheidsgemeenschappen, de bevordering van de participatie van jongeren en de uitdagingen die migratie met zich meebrengt.

Volgens de nota is "het opzetten van partnerschappen en samenwerkingsnetwerken, in een logica van artistieke en culturele productie in netwerkverband, met verschillende actoren en organismen, zoals gemeenten, scholen, stichtingen en andere associatieve actoren en/of de particuliere sector, al dan niet uit de culturele sector" een van de andere criteria voor de beoordeling van de aanvragen.

DRCalg geeft aan dat op het gebied van creatie en productie, projecten voor de creatie van voorstellingen in het kader van de podiumkunsten, visuele, plastische of digitale kunsten, film, multimedia en digitale media in aanmerking komen, die al dan niet de presentatie aan het publiek kunnen omvatten.

In deze laatste categorie vallen ook projecten van artistieke residenties of creatieperiodes op het gebied van podiumkunsten en visuele, plastische of digitale kunsten die kunstenaars en professionals uit de culturele sector van de Algarve of inwoners van de Algarve integreren, en die al dan niet de presentatie aan het publiek omvatten.

Op het gebied van programmering en verspreiding omvat PAACA festivals, cycli, rondreizen of wedstrijden in de verschillende domeinen van de podiumkunsten (dans, muziek, theater, hedendaags circus en disciplinaire kruisingen).

Ook cycli of tentoonstellingen van film, multimedia of digitale kunst, alsook rondreizen en tentoonstellingen van plastische of beeldende kunst vallen onder dit steungebied, besluit DRCalg.