Zgodnie z uchwałami wydanymi w IV kwartale ubiegłego roku, ERS stwierdził, że Hospital da Luz, S.A. i Hospital CUF Descobertas, oba w Lizbonie, a także Hospital Privado da Boa Nova (Matosinhos) naruszyły prawo do uprzedniego poinformowania o całkowitych kwotach, jakie będą pobierane za udzielane świadczenia zdrowotne, warunkując w niektórych przypadkach swobodę wyboru świadczeniobiorców.

W odniesieniu do Hospital da Luz S.A., ERS powołuje się na dziesiątki przypadków, które miały miejsce w jednostkach Hospital da Luz - Lisbon i Hospital da Luz - Torres de Lisboa.

Stwierdza, że działania świadczeniodawcy nie okazały się adekwatne i skuteczne w celu zabezpieczenia praw do informacji wszystkich użytkowników, którzy złożyli skargę, do "pełnego i bezwarunkowego wypisu" w niektórych przypadkach oraz do wolności wyboru, w związku z czym wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie o wykroczenie.

Spośród 13 analizowanych przypadków ERS nakazuje świadczeniodawcy weryfikację rozliczeń i zwrot użytkownikom pobranych kwot, które we wspomnianych przypadkach przekraczają 1500 euro.

Regulator uważa, że obie jednostki Hospital da Luz S.A. naruszyły również obowiązek aktualizacji danych rejestrowych, czyli informacji o umowach i konwencjach, których są posiadaczami.

Ostrzega, że świadczeniodawcy powinni powstrzymać się od przedstawiania szacunków lub budżetów niepełnych epizodów leczenia i podkreśla, że w każdym przypadku, gdy nie wydaje się możliwe oszacowanie całości czynności, testów, materiałów eksploatacyjnych lub leków, które mogą być wykorzystane, "klienci powinni być wyraźnie poinformowani o tej niemożności oszacowania i ostrzeżeni o jej znaczeniu w całkowitym koszcie".

W przypadku umów z NHS, ADSE lub innymi publicznymi lub prywatnymi podsystemami opieki zdrowotnej lub z ubezpieczeniami zdrowotnymi regulator stwierdza, że świadczeniodawcy muszą zachować "szczególną ostrożność w przekazywaniu informacji o warunkach dostępu użytkowników do świadczonej przez nich opieki zdrowotnej".

"Należy zadbać o to, aby w czasie poprzedzającym udzielenie świadczenia zdrowotnego użytkownicy byli w pełni poinformowani o istnieniu konwencji lub umów i możliwości ich zastosowania w konkretnym przypadku, zwłaszcza jeśli proponowane czynności są objęte odpowiednimi zakresami ochrony ubezpieczeniowej" - pisze regulator.

Jeśli chodzi o szpital CUF Descobertas, ERS powołuje się na przypadek użytkownika, któremu przedstawiono budżet na operację w wysokości 7 tys. euro, a następnie otrzymał do zapłaty fakturę opiewającą na około 17 tys. euro.

W tym przypadku ERS twierdzi, że świadczeniodawca zakwestionował prawa i uzasadnione interesy użytkowników, przede wszystkim na poziomie obowiązków dostarczenia rygorystycznych, terminowych i przejrzystych informacji w czasie poprzedzającym udzielenie świadczenia zdrowotnego.

W dalszym dochodzeniu regulator twierdzi, że dowiedział się o 12 kolejnych identycznych skargach (problemach z rozliczeniami), nakazując weryfikację przedmiotowych faktur i zwrot nienależnie pobranych kwot, które we wskazanych przypadkach przekraczają 21 000 euro.

Poprosili, aby szpital CUF Descobertas dokonał przeglądu i aktualizacji obecnych procedur i dokonał niezbędnych poprawek, a ponieważ niektóre zgłoszone przypadki wskazują na naruszenie wolności wyboru użytkowników, ERS określił otwarcie odpowiedniego procesu wykroczeń administracyjnych.

Wreszcie, w odniesieniu do Szpitala Prywatnego Boa Nova, mówi również, że pojawiły się dowody, że działanie świadczeniodawcy "zakwestionowało prawa i uzasadnione interesy użytkowników" dotyczące dostarczania "rygorystycznych, terminowych i przejrzystych" informacji, w czasie poprzedzającym udzielenie świadczeń zdrowotnych, i nakazuje przegląd i aktualizację procedur, dokonanie niezbędnych korekt i zwrot nienależnie pobranych kwot.

Ponieważ wykryto co najmniej jeden przypadek wskazujący na naruszenie wolności wyboru użytkownika, zdecydowano również o wszczęciu postępowania administracyjnego.

"Użytkownicy powinni znać, tak dokładnie i ściśle, jak to możliwe, całkowity koszt leczenia i interwencji, która jest im proponowana, aby móc potwierdzić, czy mają zdolność do poniesienia takich kosztów, samodzielnie lub poprzez jakikolwiek podsystem lub umowę ubezpieczenia, której są posiadaczami" - podkreśla regulator.