Majoriteten (69 %) av de portugisiska familjerna bibehöll en ekonomisk situation som liknar den som rådde före pandemin och 3 % förbättrade den till och med, men resterande 28 % kände av pandemikrisen. Detta är resultatet av en undersökning som visar att de mest drabbade hushållen hade medelinkomster och lägre utbildning, och att många av dem var knutna till hotell- och restaurangbranschen.

"Enligt undersökningen 2020 om familjernas ekonomiska situation, som genomfördes mellan oktober 2020 och februari 2021, ansåg 69 % av hushållen i Portugal att deras ekonomiska situation var liknande den före pandemin, 28 % ansåg att den var sämre och 3 % ansåg att den hade förbättrats", avslöjar det nationella statistikinstitutet (INE). Av dessa 28 % kunde 24 % fortfarande betala sina utgifter enbart med sin inkomst.

De familjer som drabbades hårdast av pandemin var de yngsta, med barn i hushållet, med medelinkomst, med lägre utbildning än högskoleutbildning och som arbetar som egenföretagare - 71 % jämfört med 34 % för anställda.

"Inkomstutvecklingen till följd av pandemin visade stora variationer beroende på vilken verksamhetssektor referenspersonen arbetade inom", konstaterar INE och Banco de Portugal (BdP). Å ena sidan har vi logi och catering, där 74 % av familjerna registrerade en inkomstförlust. Å andra sidan har vi sektorer som information, kommunikation och finansiell verksamhet eller offentlig förvaltning, utbildning och hälsovård där inkomstminskningen påverkade mindre än 30 % av familjerna.

Familjerna minskade sina utgifter för mat, kläder och resor

Inför det inkomstbortfall som pandemin orsakade uppgav de flesta familjer (67 %) att de hade minskat sina utgifter för mat, kläder, resor eller andra konsumtionsvaror och tjänster (icke-varaktiga varor och tjänster). Detta var den första åtgärden för att begränsa utgifterna med tanke på inkostminskningen.

Men portugiserna tog också till tidigare sparande eller försäljning av värdefulla varor, liksom bankernas anstånd för bostadslån och hjälp från familj och vänner. Den försämrade ekonomiska situationen ledde också till att man sköt upp köpet av ett hus, en bil eller andra varor.

"Det var betydligt mindre vanligt att man använde sig av andra typer av åtgärder, t.ex. anstånd för andra lån, att lämna vissa räkningar obetalda, omförhandling av befintliga lån, att ta ett nytt lån, moratorier för betalning av bostadshyra eller hjälp från institutioner för social solidaritet", konstaterar INE och BdP.

Undersökningen om hushållens ekonomiska situation 2020 (ISSF 2020) genomfördes mellan oktober 2020 och februari 2021 av INE och Banco de Portugal.