I den nya statsbudgeten (OE2023) ingår ändringar som ska göras i det nya systemet för hyreskontrakt för städer(New Urban Lease Scheme,NRAU), som har varit i kraft sedan 2006 och som ändrades 2012. I OE2023 anger regeringen att den kommer att "utvärdera" NRAU år 2023. Detta innebär att gamla hyror (före 1990) kan överföras till det nuvarande hyressystemet, dvs. de kommer inte längre att frysas och uppdateras, på samma sätt som andra hyresavtal.

Enligt Público fastställdes det i den nuvarande versionen av NRAU, som gällde sedan 2012, att gamla hyresavtal (som ingicks före 1990), vars hyresgäster var över 65 år, funktionshindrade eller bevisligen hade en årlig bruttoinkomst på mindre än fem minimilöner, endast kunde övergå till det nya systemet i slutet av en övergångsperiod som då fastställdes till fem år. Denna period förlängdes dock till tio år.

I publikationen anges också att regeringens beslut om huruvida de gamla hyrorna skall frysas eller inte kommer att fattas efter offentliggörandet i Diário da República av den rapport som kommer att utarbetas av Observatoriet för bostäder och stadsrehabilitering efter den senaste folkräkningen. Denna rapport måste läggas fram för regeringen inom 120 dagar efter offentliggörandet av ovannämnda uppgifter, vilket bör ske i november. Med andra ord måste rapporten läggas fram senast i maj 2023, och åtminstone fram till den månaden kommer det tillfälliga upphävandet av uppdateringen av de gamla hyrorna att gälla.