Buitenlandse activa op eigen naam houden kan ingewikkeld zijn, vooral bij overlijden. Het is over het algemeen niet belastingtechnisch efficiënt, vereist een buitenlandse erfenis en kan veel tijd in beslag nemen - om nog maar te zwijgen van de kosten. Sinds de invoering van het niet-gebruikelijk verblijf (NHR) hebben veel expats in Portugal gekeken naar internationale pensioenplannen (IPP) die niet onderhevig zijn aan successierrechten of erfopvolgingsbelasting en onnodige kosten voor executeurs of de noodzaak van een buitenlands testament vermijden. Deze plannen stellen de deelnemers in staat te kiezen wie hun begunstigden moeten zijn in geval van hun overlijden, dat kunnen hun echtgenoot/echtgenote, afhankelijke personen of andere personen zijn. Bovendien vergemakkelijken IPP's het concept van "regeren vanuit het graf", aangezien zij deelnemers in staat stellen te verzoeken dat de trustees inkomsten uitkeren aan hun echtgenoot via een ander pensioen, of aan minderjarigen via een trust.

Het overlijden van een dierbare brengt immense stress en leed met zich mee voor elke familie, zeker als de overledene de voornaamste kostwinner is. Zorgen over internationale testamenten, het benoemen van executeurs en het afhandelen van nalatenschappen zijn een mijnenveld van bureaucratie en frustratie - de familie zou niet de extra last van financiële stress moeten dragen in een tijd van rouw. Deelnemers aan internationale pensioenen kunnen er zeker van zijn dat bij hun overlijden de begunstigden snel toegang zullen hebben tot de fondsen, zodat zij in staat zijn om door te gaan met zo weinig mogelijk verstoring in hun tijd van rouw.

Internationale pensioenen vermijden de noodzaak van buitenlandse testamenten en de naleving van buitenlandse successieregels. Trustees hoeven zich niet te verlaten op testamenten om nalatenschappen te vereffenen alvorens zij uitkeringen kunnen betalen aan begunstigden, hetgeen een grote tijdwinst oplevert - de tijd en kosten die verbonden zijn aan buitenlandse vereffening worden beperkt wanneer het gaat om internationale pensioenen.

Net als bij successie en erfopvolging heeft elk land zijn eigen wetten betreffende de belasting van activa in handen van particulieren, afhankelijk van waar zij op het tijdstip van overlijden wonen, en de belasting op activa kan sterk variëren afhankelijk van de betrokken landen. Internationale pensioenen kunnen van nut zijn bij het minimaliseren van de lasten die op uw nalatenschap worden geheven. Zij bieden flexibiliteit in die zin dat de deelnemers de trustees kunnen sturen in termen van de wijze waarop zij de uitkeringen moeten betalen aan de begunstigden, die worden aangewezen tijdens de pensioenaanvraagprocedure.

Het gebruik van "letters of wishes" stelt deelnemers in staat om trustees te instrueren met betrekking tot specifieke bepalingen die zij wensen dat zij volgen bij het betalen van uitkeringen aan de door hen aangewezen begunstigden. Dit is nuttig bij de overdracht van uitkeringen voor de echtgeno(o)t(e) naar een andere internationale pensioenregeling wanneer de uitkeringen moeten worden beschermd tegen gebeurtenissen zoals de repatriëring van activa naar ongewenste rechtsgebieden. Het kan ook nuttig zijn om de rechten van jongere kinderen te beschermen door hun uitkeringen in trusts onder te brengen.

De mogelijkheid om uitkeringen over te dragen aan personen zonder afhankelijkheidsvereisten is nuttig voor die leden die misschien niet getrouwd zijn en uitkeringen willen overdragen aan hun levenspartner, of zelfs om financiële steun te verlenen aan iemand die een belangrijke rol in hun leven heeft gespeeld. De mogelijkheid om een trust aan te wijzen stelt deelnemers in staat om een efficiënte manier te creëren om uitkeringen over te dragen aan kinderen in het geval dat hun echtgenoot hen voorgaat of in het geval van gelijktijdig overlijden.
Wat erfopvolging betreft, beperken internationale pensioenen buitenlandse successie, erfrecht en gedwongen erfopvolging en maken zij buitenlandse testamenten overbodig. De wensen van de deelnemers worden overgebracht aan de trustees, die in staat zijn het vermogen efficiënt, snel en naadloos over te dragen op de door de deelnemer gewenste wijze.

In de meeste gevallen hebben de trustees bij het overlijden van een deelnemer een kopie van de overlijdensakte nodig en moeten de begunstigden hun identiteit verifiëren - dit kan ertoe leiden dat de verdeling van de activa een paar weken duurt in plaats van maanden, of zelfs jaren in extreme gevallen voor een nalatenschap kan worden geliquideerd.

Onze ervaring is dat deelnemers aan internationale pensioenregelingen hard hebben gewerkt om hun vermogen te diversifiëren met het oog op pensionering buiten het land waar zij fiscaal woonachtig zijn. De regelingen bieden de deelnemers de zekerheid en de gemoedsrust dat hun vermogen, ongeacht de gebeurtenissen, zal worden beschermd en zal worden overgedragen aan de aangewezen begunstigden in overeenstemming met hun wensen. Indien u advies wenst over hoe u zou kunnen genieten van een internationaal pensioen, gelieve dan contact op te nemen voor een onafhankelijke evaluatie van uw financiële situatie.

Blacktower Financial Management verstrekt al 20 jaar deskundig, gelokaliseerd vermogensbeheeradvies in Portugal. Wij kunnen u helpen met gespecialiseerd, onafhankelijk advies over het veiligstellen van uw financiële toekomst. Neem contact met ons op via: (+351) 289 355 685 of e-mail ons op: info@blacktowerfm.com.
Deze mededeling is niet bedoeld als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek, en mag ook niet als zodanig worden opgevat. U dient advies in te winnen bij een professionele adviseur voordat u begint aan een financiële planningsactiviteit.