"Het venster naar 1,5°C is nog steeds open, maar het sluit zich snel, dus dringende klimaatmaatregelen zijn nodig", zegt de vereniging in een verklaring, waarin zij een onlangs uitgebracht rapport van Climate Analytics aanhaalt.

Volgens het rapport volstaat het beleid van de Europese Unie (EU) en de recente "REPowerEU"-strategie niet, maar kan zij, als zij sommige doelstellingen wijzigt, de Overeenkomst van Parijs en sommige van haar doelstellingen zelfs eerder dan gepland halen.

"Om de gemiddelde temperatuurstijging met 1,5°C te beperken, moet de EU ernaar streven haar netto-uitstoot tegen 2030 met 66% tot 77% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, in plaats van de huidige 55%", aldus de verklaring.

Volgens Zero is deze ambitie "technisch en economisch mogelijk" als er de komende decennia ook een snelle toename is van hernieuwbare energie, voornamelijk gebaseerd op wind- en zonne-energie.

In het geval van Portugal zouden de emissies tegen 2030 met ten minste 61 procent moeten worden verminderd ten opzichte van het niveau van 2005, in plaats van de huidige 55 procent die in de klimaatkaderwet wordt voorspeld.

De milieuvereniging benadrukt ook dat "de overgang naar een meer geëlektrificeerd en efficiënt energiesysteem de snelle eliminatie van fossiele brandstoffen uit het energiesysteem mogelijk maakt".

Het doel is dat hernieuwbare energie tegen 2030 48 tot 54 procent van de eindvraag naar energie dekt en tegen 2050 92 tot 100 procent van de eindvraag naar energie.

Zero noemt ook de invoering van groene waterstof om sectoren die moeilijk te ontkolen zijn, zoals het langeafstands-, lucht- en zeevervoer, koolstofvrij te maken als een van de veranderingen die verenigbaar zijn met de 1,5°C-doelstelling om de Overeenkomst van Parijs te halen.

Een ander belangrijk element is de "snelle elektrificatie van industriële, verwarmings- en vervoersprocessen, op basis van een snelle toename van de fotovoltaïsche en windcapaciteit, en het bereiken van een volledig hernieuwbaar energiesysteem tegen 2040".

Volgens het door Zero geciteerde rapport van Climate Analytics zou de EU kunnen volstaan met een verhoging van de huidige geïnstalleerde capaciteit met 25% om deze maatregelen uit te voeren.

De vereniging benadrukt echter dat, hoewel er al instrumenten beschikbaar zijn en klaar om in praktijk te worden gebracht, "het klimaatoptreden van de EU niet in overeenstemming is met het ambitieniveau dat nodig is om de Overeenkomst van Parijs te halen".

Zij verwijzen specifiek naar de "REPowerEU"-strategie en stellen dat de geplande acties tussen 280 en 770 miljoen ton kooldioxide blijven bedragen en zouden moeten worden verminderd om de klimaatdoelstellingen van de EU verenigbaar te maken met de limiet van 1,5°C temperatuurstijging.

Zero merkt ook op dat alle in het verslag opgenomen scenario's die verenigbaar zijn met deze doelstelling, zijn ontwikkeld vóór de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende energiecrisis.

"In de huidige context is hernieuwbare energie nog kosteneffectiever dan in de geanalyseerde scenario's, en is de reden voor een snelle ontwikkeling ervan nog sterker", benadrukken zij.