De Chega-partij heeft een ontwerpresolutie ingediend die voorziet in "het uitvoeren van een onderzoek naar de populatie wilde zwijnen in Portugal en het stroomlijnen van de vergoeding van door hun aanwezigheid veroorzaakte schade".

In het document acht de partij onder leiding van André Ventura het "ondubbelzinnig" dat de staat moet ingrijpen in verband met de populatie wilde zwijnen in Portugal en de problemen die deze hebben veroorzaakt in plattelandsgebieden. Daartoe vraagt zij om een "actueel overzicht van de populatie wilde zwijnen in Portugal, zodat de evolutie daarvan en de omstandigheden waarin wij ons momenteel bevinden, kunnen worden begrepen", alsmede de garantie van "een snellere terugbetaling van de schade en/of verliezen die landbouwers, bestuurders en de bevolking in het algemeen lijden wanneer er sprake is van schade als gevolg van de ongecontroleerde dichtheid van deze soort", naast de "adequate controle op de jacht, waarbij de volksgezondheid wordt gewaarborgd".

Chega begint met op te merken dat "in de afgelopen jaren, op het gehele nationale grondgebied, de populatie wilde zwijnen in ons land is toegenomen, een omstandigheid die zelfs van de kant van het ICNF - Nationaal Instituut voor het behoud van de natuur en de Florestas - verschillende nationale acties heeft gemotiveerd om de dichtheid van deze soort te controleren en te corrigeren", overwegende dat "de schade veroorzaakt door de ongecontroleerde aanwezigheid van deze soort in de buurt van mensen of de ruimten die zij voor de meest uiteenlopende doeleinden inneemt, in de afgelopen jaren een toename van klachten uit verschillende sectoren van de samenleving heeft veroorzaakt".