W petycji, zatwierdzonej w sobotę w Barosie na spotkaniu, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób, czytamy, że te dwie miejscowości od kilku lat przejawiają negatywne konsekwencje wynikające z eksploracji istniejących kaolinów i kruszyw, mówiąc, że w obu parafiach występuje ewidentne obniżenie poziomu wód gruntowych.

Dokumenty przedstawione w ramach wniosku o udzielenie koncesji, według tego dokumentu, nie zabezpieczają w sposób właściwy skumulowanych oddziaływań na środowisko wynikających z jeszcze jednej eksploracji lub zwiększenia obszaru eksploracji tego typu materiału.

Niżej podpisany dodaje, że biorąc pod uwagę obecny kontekst ograniczonej dostępności zasobów wodnych, którego doświadcza kraj, obywatele i gminy argumentują, że zezwolenie na koncesję na tego typu działalność musi być przedmiotem wnikliwej analizy i ostatecznie... uniknięte.

Wskazując również na fakt, że działalność poszukiwawcza o charakterze obojętnym (górniczym) może skutecznie prowadzić do silnego i poważnego wpływu na systemy wodonośne, oprócz gigantycznego wpływu na obszar leśny, ubezpieczyciele ostrzegają również przed "negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia publicznego, jakości życia, stabilności ekosystemu, powierzchni gruntów ornych oraz produkcji rolnej i zwierzęcej".

Strona internetowa participa.pt informuje, że Dyrekcja Generalna ds. Energii i Geologii(DGEG) obecnie "rozpatruje wniosek o przyznanie praw do poszukiwania i badania złóż mineralnych piasków krzemionkowych i kaolinu" o nazwie "Barosa".

Podmiotem promującym jest Sorgila - Sociedade de Argilas, SA, a okres konsultacji kończy się w piątek. Na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00, były 333 zgłoszenia.

W pamięci opisowej przedstawionej przez Sorgilę, a dostępnej na tej "stronie", czytamy, że obszar będący przedmiotem wniosku to 76,06 ha, w Związku Parafii Marrazes i Barrosa.

Zgodnie z pamięcią opisową, a konkretnie z ramami geologicznymi, "piaski Barosy stanowią, ze względu na swoje właściwości, jedno z najlepszych miejsc występowania białych piasków w Portugalii, ponieważ na północ od drogi Leiria-Marinha Grande, pomiędzy Barosą a Casal do Ineixa, prowadzone są poszukiwania białego piasku dla przemysłu ceramicznego".

"Oprócz dobrych właściwości, mają one również zalety w ich wydobyciu, w tym, że odbywa się ono tylko przy użyciu obrotnicy", mówi firma.

W dokumencie, który zawiera plan prac do wykonania, z "przewidywanym początkowym czasem trwania dwóch lat", Sorgila dodaje, że jeśli "poszukiwanie i badania" okażą się technicznie i ekonomicznie opłacalne, przystąpi do realizacji koncesji na poszukiwanie" , wymieniając kontrargumenty, takie jak "sprawiedliwy podział 'opłat licencyjnych'" między państwem a gminą, "tworzenie miejsc pracy", "dostępność materiałów i sprzętu w celu wspierania działań społecznych, kulturalnych lub sportowych w zaangażowanych parafiach lub zgodność ze środkami "ochrony środowiska i przywracania krajobrazu".

Tymczasem Câmara de Leiria zapowiedziała, że wyśle do DGEG ekspozycję wyrażającą sprzeciw wobec poszukiwań kruszyw w Barosa.

"Stawką jest bliskość skupisk ludności, decharakteryzacja krajobrazu, zmniejszenie powierzchni lasów, ingerencja w przepływy wody z potencjalnym obniżeniem poziomu wód gruntowych, obniżenie jakości powietrza z powodu występowania pyłu, wzrost hałasu i degradacja szlaków komunikacyjnych" - czytamy w komunikacie prasowym wydanym w niedzielę przez gminę.

Dla Izby, której przewodniczy Gonçalo Lopes (PS), "musi przeważać uzasadnione prawo ludności do decydowania o wykorzystaniu gleby i ochrony jakości środowiska na swoim terytorium".

14 grudnia 2022 r. autarchia zdecydowała większością głosów o wydaniu pozytywnej opinii z zastrzeżeniem wniosku Sorgili.