I förslaget till resolution, vars diskussion var planerad till 18:e, rekommenderas regeringen att ”se över den nationella strategin för utbildning för medborgarskap” så att området ”djurens välbefinnande”, för närvarande frivilligt, blir ”obligatoriskt, helst i alla studiecykler inom grundutbildningen”.

Partiet vädjar också till verkställande att ”utveckla en utbildningsram för djurskydd autonom och oberoende av den nuvarande eller någon annan ram för utbildning, i enlighet med bestämmelserna i dekretet - Lag nr 27/2016 av den 23 augusti”.

PAN:s parlamentariska grupp rekommenderar också inrättandet av en arbetsgrupp ”för utarbetandet av denna ram, som integrerar relevanta yrkesverksamma och medborgare från områdena utbildning, psykologi, veterinärmedicin, bland annat, samt specialister på välbefinnande och Djurens beteende, inbegripet företrädare för djurskyddsorganisationer.”

PAN-parten hävdar att ”nyligen inträffade episoder har gett allmänheten kännedom om i Portugal, miljö- och djurmassakrer som visar att staten inte har lyckats skydda ekosystem, arter och husdjur ”och hävdar att ”för att hjälpa till att bekämpa denna verklighet finns det ett akut behov av att säkerställa medvetenheten och utbildningen hos alla på detta område”.

Suppleanterna erinrar att även om ”behovet av att garantera ”integreringen av frågor om djurens välbefinnande inom miljöutbildningens tillämpningsområde, sedan den första grundutbildningscykeln” fastställdes i ett lagdekret, sägs det efter fyra år att detta har varit uppenbart Otillräckliga och pedagogiska referenser som genomför lagstiftningen i fråga är ännu inte kända”.