Enligt kvartalsrapporten med uppgifter fram till slutet av mars hade 376 440 ansökningar lämnats in fram till den 3 mars och 359 070 hade slutförts, varav 203 310 beviljades permanent uppehållstillstånd och 143 080 tillfälligt uppehållstillstånd.

Denna siffra motsvarar inte direkt antalet personer, eftersom det sätt på vilket inrikesministeriet presenterar uppgifterna innebär att man tar hänsyn till fall där flera ansökningar lämnats in, inklusive de som först fått provisorisk status ("pre-settled status") och sedan ansökt om permanent status ("settled status"), som beviljas efter fem års oavbruten bosättning i landet.

De som har fått provisorisk status måste ansöka på nytt när de har fullgjort sina fem år av bosättning i Förenade kungariket, eftersom det inte sker automatiskt.

Den portugisiska regeringen uppskattar att den portugisiska gemenskapen i Storbritannien uppgår till cirka 400 000 personer, om man räknar med de 375 000 personer som är registrerade vid konsulaten och de 335 000 som har en brittisk adress på sitt medborgarkort.

I rapporten uppskattar inrikesministeriet att av de 5,3 miljoner ansökningar som gjordes av alla nationaliteter fram till den 31 mars, var 6 procent från upprepade sökande (311 870), vilket tyder på att cirka 4 963 560 personer hade anmält sig till systemet för registrering av EU-medborgare ("EU Settlement Scheme") fram till den 31 mars.

Av de upprepade sökandena gick 47 procent (147 660) från tillfällig till permanent status och 46 procent (143 180) fick uppehållstillstånd efter att ansökningarna ursprungligen hade avslagits eller ogiltigförklarats.

I slutet av mars väntade 17 370 ansökningar från portugisiska medborgare på ett yttrande och av de behandlade ansökningarna godkändes 3,5 procent (12 680) inte eftersom de drogs tillbaka eller ogiltigförklarades (5 300), ansågs ogiltiga (4 990) eller avslogs (2 390).

Portugiserna är den fjärde nationaliteten med flest ansökningar, efter polacker, rumäner och italienare.

Enligt den senaste statistiken hade sammanlagt 5,42 miljoner ansökningar lämnats in till registreringssystemet för EU-medborgarskap efter brexit fram till den 30 april, vilket överstiger de cirka 3,5 miljoner européer som ursprungligen beräknades bo i Storbritannien.

Medborgare i EU-länder, Island, Schweiz, Norge och Liechtenstein samt deras nära familjemedlemmar från tredjeländer har fram till den 30 juni på sig att registrera sig och behålla sina uppehålls- och arbetsrättigheter samt tillgång till hälso- och sjukvård, utbildning och sociala stödtjänster.

De som har bevis på att de var bosatta i Storbritannien före den 31 december 2020, då den fria rörligheten upphörde i och med slutet av övergångsperioden efter Brexit, är berättigade.

Från och med den 1 juli kommer uppehållstillstånd att vara obligatoriskt i situationer som att söka jobb, öppna ett bankkonto eller hyra en bostad, och de som inte har regelbunden status kommer att betraktas som olagliga invandrare och kommer att kunna utvisas till sitt ursprungsland.

Sedan den 1 januari har ett nytt invandringssystem införts som bland annat kräver ett arbetskontrakt, kunskaper i engelska språket och en minimilön.