Studien leddes av Anne-Karine Boulet, forskare vid centret för naturresurser, miljö och samhälle (CERNAS) vid jordbruksskolan vid det tekniska institutet i Coimbra (IPC).

"Det utförda arbetet syftade till att identifiera skillnader i de hydrologiska processerna i två små skogsbassänger med en yta på mindre än en km2, varav den ena domineras av terpentintallar [Pinus pinaster Aiton] med en ålder på över 20 år och den andra domineras av eukalyptus [Eucalyptus globulus Labill] i olika åldrar, och omfattar sex års studier, från 2010 till 2016", heter det i ett uttalande från IPC.

Enligt meddelandet utvecklades studien i bassänger med liknande fysiska egenskaper, belägna i Caramulo-bergen, med ett fuktigt medelhavsklimat och modersten av skiffer.

"Den kontinuerliga mätningen av nederbörd och vattenflöde gjorde det möjligt att beräkna vattenbalansen i de två avrinningsområdena och även att analysera deras reaktion på regnperioder samt att fastställa korrelationer mellan flera parametrar, nämligen nederbördsegenskaper, evapotranspiration, markfuktighet, ytavrinning och marktäckning", hänvisas det till.

Källan anger att "den genomsnittliga årliga evapotranspirationen i bassängen med övervägande tallbestånd var 907 mm, högre än i bassängen som helt och hållet befolkades av eukalyptus (739 mm), vilket visar att tallbestånd med över 20 år förbrukar mer vatten än en blandning av eukalyptusbestånd av varierande ålder".

Polytechnic of Coimbra uppger att under de sex år som forskningen pågick "varierade den årliga evapotranspirationen mellan 37 och 78 procent i tallskogarna och mellan 34 och 73 procent i eukalyptusskogarna, mellan det fuktigaste och det torraste året", vilket enligt Anne-Karine "ger anledning till oro över klimatförändringarnas inverkan på vattentillgången under torrare perioder i bergsområden i regioner med medelhavsklimat".

Med tanke på att resultaten från studien motsäger den förutfattade meningen att eukalyptus förbrukar mer vatten än tall, påpekar forskningssamordnaren "betydelsen av skogstypen", men försäkrar samtidigt "att de resultat som erhållits har validerats för mycket specifika klimat- och markförhållanden och inte kan generaliseras till hela territoriet".

Undersökningens slutsatser finns i artikeln "Hydrological Processes in Eucalypt and Pine Forested Headwater Catchments within Mediterranean Region", som publiceras i tidskriften Water 2021, specialutgåva "Impact of Land-Use Changes on Surface Hydrology and Water Quality" (tillgänglig på https://www.mdpi.com/2073-4441/13/10/1418).

Artikeln är resultatet av Anne-Karine Boulets forskning inom ramen för sin doktorsavhandling som hon genomfört vid universitetet i Aveiro under ledning av Celeste Coelho och Jan Jacob Keizer (CESAM - Centre for Environment and Sea Studies) och António Dinis Ferreira (CERNAS-ESAC - Centre for Natural Resources, Environment and Society of the School of Agriculture of the Polytechnic of Coimbra).