"På frågan om vilka priser de kommer att ta ut i nya avtal som ska tecknas under andra halvåret 2021 svarar tre fjärdedelar (76,5 procent) av de tillfrågade ägarna att de kommer att hålla priserna oförändrade. Men andelen ägare som avser att höja priserna (12.6 procent) är större än andelen av dem som anger att de kommer att sänka priserna (10,9 procent)", konstaterade ALP:s barometer "Confiança dos Proprietários".

Barometern genomfördes mellan den 1 maj och 7 juni 2021 med mer än tvåhundra ägare, varav nästan tre fjärdedelar var medlemmar i ALP (75,5 procent).

När det gäller pandemins inverkan på hyrespriserna tror 36,4 procent av de tillfrågade att priserna kommer att stabiliseras och 35,5 procent tror att de kommer att sjunka.

När det gäller köp och försäljning av fastigheter under andra halvåret anser 44,9 procent av de tillfrågade ägarna att färre fastigheter kommer att säljas, men de tror att priserna kommer att ligga kvar på samma nivå som före pandemin.

En tredjedel (33,6 procent) tror att utländska investerare kommer att vara de främsta köparna av fastigheter i Portugal under andra halvåret, och ytterligare en tredjedel (33,2 procent) anser att priserna kommer att sjunka, särskilt inom andra områden än bostäder (kontor/handel).

"Endast 6,1 procent av de tillfrågade är övertygade om att "fastighetsbubblan" i köp- och säljsegmentet kommer att "brista", säger ALP.

När det gäller saneringsarbeten i städerna säger en tredjedel av de tillfrågade att de tänker genomföra åtgärder under andra halvåret, och energieffektivitet är en fråga som är viktig för nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade (73,5 procent).

I detta avseende säger en fjärdedel av de ägare som har för avsikt att gå vidare med arbeten för att förbättra energieffektiviteten att de kommer att använda medel från miljöfonden, särskilt från den andra fasen av programmet för mer hållbara byggnader, för att byta ut fönsterkarmar (82,4 procent), förstärka värmeisoleringen av husen (49,3 procent) och en fjärdedel utvärderar installationen av hållbara/förnybara energiproduktionslösningar.

ALP-undersökningen är nationell, men mer än hälften (48,6 procent) av de tillfrågade äger fastigheter i Lissabons storstadsregion.

Den stora majoriteten av de svarande (93,2 procent) äger fastigheter som placeras på den traditionella hyresmarknaden och 58,6 procent av de svarande äger en till fem fastigheter.