Uppgifterna släpptes av Europeiska kommissionen i en årsrapport om övervakning av tillämpningen av EU-lagstiftningen, som publicerades den 23 juli, där institutionen anger att den har inlett sammanlagt 903 nya ärenden mot medlemsstater (inklusive Storbritannien och USA), vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2019, då antalet nya ärenden var 797.

Portugal stod för det största antalet nya ärenden, med 55 meddelanden från Bryssel under 2020, samma nivå som Storbritannien (med 55), som dock inte längre är en del av gemenskapsområdet.

Och enligt Bryssel, 42 nya ärenden mot Portugal överträdelser på grund av att gemenskapslagstiftningen inte införlivats i portugisisk nationell lagstiftning i tid, vilket var det land som hade flest förseningar i denna fråga.

Inför varningar från gemenskapens verkställande organ slutade Portugal med att lösa några av dessa ärenden inom den tidsfrist som Bryssel gav, vilket förhindrade att vissa ärenden nådde domstolen. Och var inte det EU-land som hade flest öppna överträdelseärenden i slutet av 2020.

Denna position intogs tidigare av Bulgarien, Italien, Malta och Grekland, som hade flest nya ärenden som öppnades för felaktig tillämpning av EU-lagstiftningen förra året, medan Danmark, Finland, Irland och Nederländerna hade minst antal.

Totalt hade Portugal i slutet av förra året 73 överträdelseärenden som fortfarande var öppna (om man tar hänsyn till dem från 2020 och tidigare år), varav 31 för sent införlivande av gemenskapsdirektiv, 28 för felaktig tillämpning och 14 för överträdelse av lagar eller EU-förordningar i nationella beslut.

För exakt ett år sedan, i juli 2020, beslutade Europeiska kommissionen att inleda ett överträdelseförfarande mot Portugal och nio andra medlemsstater för att ha brutit mot EU:s lagstiftning om passagerares rättigheter, nämligen på grund av utfärdandet av kuponger i stället för återbetalning, i samband med Covid-19.

När det gäller fordonsbeskattning beslutade Europeiska kommissionen förra året att väcka talan vid EG-domstolen mot Portugal för diskriminerande regler om registreringsskatt för bilar, som drabbar dem som köper begagnade bilar från andra EU-länder.

Gemenskapens verkställande organ beslutade också att gå vidare mot Portugal och två andra EU-länder för att de inte har genomfört åtgärder mot skatteflykt som direkt påverkar den inre marknadens funktion.

Dessa två exempel lyfts fram i Europeiska kommissionens rapport.

EU:s medlemsstater är ansvariga för att se till att EU-lagstiftningen införlivas i deras nationella rättssystem på ett lämpligt sätt och i rätt tid, samt för att den tillämpas och verkställs.

Det är Europeiska kommissionens uppgift att övervaka om länderna tillämpar denna lagstiftning korrekt och att vidta åtgärder om länderna inte gör det på rätt sätt.