Den förnybara energins andel av den slutliga bruttokonsumtionen uppgick till 34,1 procent år 2020, vilket är högre än det mål på 31,0 procent som fastställts i enlighet med EU-direktiv 2009/28/EG", står det i artikeln från ADENE Energy Observatory med titeln "Portugal and the energy targets for 2020".

Enheten påpekar dock att det enligt generaldirektoratet för energi och geologi (DGEG) fortfarande kan förekomma korrigeringar med bidraget från förbrukningen av förnybara energikällor som ännu inte redovisats, men justeringen bör vara under 0,5 procentenheter, vilket inte äventyrar uppfyllandet av målet.

ADENE motiverar den "betydande ökningen" av denna indikator med minskningen av förbrukningen av fossila bränslen och ersättningen av fossil termoelektrisk produktion med förnybar elproduktion.

Under ett år som präglades av Covid-19-pandemin, berodde minskningen av fossila bränslen, särskilt vägbränslen, på att resandet minskade till följd av begränsningar av rörligheten, förklarar byrån.

Dessutom minskade också kolförbrukningen för elproduktion, vilket kulminerade i nedläggningen av Sines termoelektriska kraftverk i slutet av förra året.

Primärenergiförbrukningen (exklusive icke-energianvändning) år 2020 var 19 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe), "långt över det mål som anges i EU-direktiv 2012/27/EU på 22,5 Mtoe", påpekade ADENE.

"Det fastställda målet motsvarar en 25-procentig minskning av primärenergiförbrukningen fram till 2020, baserat på PRIMES-modellprojektioner som genomfördes 2007. Detta mål har överträffats till stor del, med en effektiv minskning på 36,8 procent", står det i rapporten.

Enligt uppgifter från REN - Redes Energéticas Nacionais, som offentliggjordes i början av juli, "stod den förnybara produktionen för 68 procent av elförbrukningen under första halvåret, fördelat på vattenkraftverk, med 32 procent, vindkraft, med 26 procent, biomassa, med 7 procent och solcellsanläggningar, som för första gången nådde nivåer över 800 MW [megawatt], med 3 procent".