De nya reglerna om användningen av nationella slutprov för gymnasieutbildning som inträdesprov offentliggjordes i dag i Diário da República och träder i kraft nästa år, dvs. för ansökningar till läsåret 2022-2023.

Den nationella kommissionen för tillträde till högre utbildning (CNAES) har alltså beslutat att de nationella slutproven på gymnasienivå kan användas som inträdesprov för tillträde till högre utbildning "under det år då det genomförs och under de följande fyra åren, utan att det behöver upprepas det år då ansökan till högre utbildning slutförs".

I den första fasen av tillträdesprovet kan dock endast nationella slutprov i gymnasieutbildning som genomförts just i den första fasen av proven under ansökningsåret eller under tidigare läsår användas som inträdesprov.

"Vid ansökan till högre utbildning är det inte tillåtet att i samma examensfas genomföra mer än ett nationellt slutprov i gymnasieutbildning för att uppfylla samma inträdesprov. Om så är fallet anses endast det prov som utförts i första hand vara giltigt", tillägger CNAES.

När det gäller elever som har för avsikt att göra om proven kan de sökande använda den bästa av de klassificeringar som de slutligen har fått för att få tillträde till högre utbildning.

Återigen, i dessa fall av förbättring, kan prov som utförts i den första fasen det året eller de fyra senaste endast användas för att tävla i den första fasen.

"Nationella slutprov för gymnasieutbildning som utförs i den andra fasen av proven kan inte användas i den första fasen av de tävlingar som avses i föregående nummer, varken under det år då de avslutas eller under de fyra efterföljande åren", förklarar han också CNAES i det diplom som i dag publiceras i Diário da República.

Undantaget från denna regel gäller endast i de fall då eleverna inte kunde göra något prov i den första fasen eftersom det sammanföll med datumet för ett annat prov, som de också gjorde.

I dessa fall kan de tävla i den första fasen med ett prov som avlagts i den andra fasen: "Under varje läsår, i den första fasen av ansökan om inskrivning och registrering i högre utbildning, kan slutprov användas som inträdesprov nationella prov som har utförts i den andra fasen av prov av studenter som har avlagt ett prov i den första fasen, schemalagt till samma dag och tid som det prov som de avlade i den andra fasen", står det i dokumentet.

Fall där eleverna har tagit provet i den första fasen samma år "med samma eller annan kod" beaktas dock inte.