Den 20 november var den första dagen med elproduktion utan förbränning av kol, efter att Pegoanläggningen hade tagit slut på sitt lager, trots att den hade tillstånd att vara i drift till den 30 november.

Miljögruppen ZERO anser att detta är ett historiskt datum då det mest förorenande bränslet i Portugal när det gäller utsläpp av växthusgaser som orsakar klimatförändringar inte längre används, vilket föregriper ett mål som ursprungligen sattes upp till 2030.

För miljöaktivisterna är det viktigt att garantera att de arbetstagare som direkt och indirekt har påverkats deltar och att främja lösningar som inte äventyrar de uppnådda miljövinsterna.

Att sluta använda kol i elproduktionen är en viktig del av dekarboniseringen, en fråga som fick stor uppmärksamhet och orsakade kontroverser vid klimatkonferensen (COP26), där vissa länder vägrade att sluta använda detta bränsle.

Kolkraftverket i Pego, som stod för 4 procent av landets utsläpp, var den anläggning som hade den näst största vikten när det gäller koldioxidutsläpp i Portugal under det senaste decenniet, efter det termoelektriska kraftverket i Sines, som stängdes i januari i år.

I absoluta tal var det genomsnittliga årliga utsläppet av växthusgaser (GHG) från Pegoanläggningen mellan 2008 och 2019 4,7 miljoner ton koldioxid.

När de två koleldade kraftverken nu har tagits ur drift bör Portugal registrera en enorm minskning av koldioxidutsläppen, eftersom användningen av kraftverk med kombinerad cykel som drivs med naturgas, en tillfällig väg till en lösning som till 100 procent bygger på förnybara källor, återspeglas i utsläpp på drygt en tredjedel för varje producerad elenhet jämfört med kol", konstaterar ZERO.

Trots den installerade reningsutrustningen var Pego kolkraftverk också en betydande källa till utsläpp av olika föroreningar, såsom kväveoxider, svaveldioxid, partiklar och tungmetaller, vars mängder som släpps ut i atmosfären i Portugal kommer att minska avsevärt.

Förbränning av biomassa

När denna anläggning nu upphör med sin verksamhet uppstår frågan om alternativ, med användning av förbränning av biomassa som en av de rekommenderade lösningarna, men som ZERO varnar för inte är "hållbar".

"Detta är en ineffektiv och motsägelsefull lösning med målen att behålla kolet i skogen och i marken och innebär inte ett betydande mervärde jämfört med andra lösningar för att begränsa klimatet", säger de.

Föreningen försvarar att koncessionen för anslutningspunkten för Pego kraftverk endast bör beakta projekt som är resultatet av "användning av verkligt förnybara energikällor som inte på något sätt tar hänsyn till möjligheten att använda biomassa, med tanke på att denna inte är och aldrig kommer att vara förnybar på något sätt".

Miljöaktivister varnar också för bristen på kvarvarande skogsbiomassa i landet, med tanke på att det inom en interventionsradie på 80 kilometer redan finns otaliga biomassafabriker och skogsindustrier som konkurrerar om kvarvarande skogsmaterial.

Dessutom är andan i Europeiska kommissionens förslag från juli 2021, som ingår i paketet "Ready for 55", att "från och med den 31 december 2026 kommer (...) medlemsstaterna inte att stödja produktion av el från skogsbiomassa i uteslutande elektriska installationer".