Lagförslaget om förlängning av tidsfristen på sex månader för ikraftträdandet av lagen av den 12 november om omstrukturering av det portugisiska gränskontrollsystemet godkändes med röster från PS, PAN, Chega, Iniciativa Liberal och de icke registrerade parlamentsledamöterna Joacine Katar Moreira och Cristina Rodrigues.

Lagen av den 12 november fastställer att SEF ska upphöra den 11 januari 2022 och fastställer att SEF:s nuvarande administrativa uppgifter i förhållande till utländska medborgare nu ska utföras av den portugisiska myndigheten för migration och asyl (APMA), som regeringen måste inrätta genom ett lagdekret, och av institutet för registrering och notarie (IRN), förutom att de polisiära befogenheterna måste överföras till PSP, GNR och rättspolisen.

Socialistpartiets lagförslag skjuter upp avskaffandet av denna säkerhetstjänst med ytterligare sex månader och motiverar detta med utvecklingen av den epidemiologiska situationen för Covid-19 under de senaste veckorna i Portugal, som förutser "behovet av att stärka gränskontrollen, särskilt när det gäller kontrollen av att reglerna för testning följs".

"Lagen av den 12 november, som omstrukturerar det portugisiska gränskontrollsystemet, träder i kraft den 11 januari 2022. Därför anses det nödvändigt att förlänga tidsfristen för ikraftträdandet av nämnda lag och den därpå följande förordningen, för att säkerställa att det inte sker några institutionella förändringar av gränskontrollen i det nuvarande pandemiska sammanhanget", står det i lagförslaget.

Enligt lagen kommer APMA att ha "till uppgift att genomföra den offentliga migrations- och asylpolitiken, nämligen att reglera utländska medborgares inresa och permanenta vistelse på nationellt territorium, att avge yttranden om ansökningar om visum, asyl och installation av flyktingar samt att delta i genomförandet av den portugisiska statens internationella samarbetspolitik på migrations- och asylområdet".

I lagen av den 12 november fastställs också att fram till ikraftträdandet av diplomet om inrättande av APMA "bibehålls de regler som gäller för SEF:s dator- och kommunikationssystem, inklusive de som rör den nationella delen av Schengens informationssystem och andra system som finns inom ramen för kontrollen av personers rörlighet, och att förvaltningen av dessa system säkerställs av en enhet för informationsteknik för säkerhet".

Överföringen av befogenheter till IRN, som också kommer att ansvara för utländska medborgare med uppehållstillstånd i Portugal och för utfärdande av pass, kommer att fastställas i ett särskilt diplom som skall godkännas av regeringen.

Inom ramen för överföringen av polisiära befogenheter kommer GNR att ansvara för att "övervaka, inspektera och kontrollera sjö- och landgränserna", "agera i samband med tvångsutvisningar och rättsliga utvisningar av utländska medborgare inom sina behörighetsområden" och "se till att mobila kontroller och gemensamma operationer genomförs tillsammans med de nationella säkerhetsstyrkorna och deras spanska motsvarigheter".

PSP kommer i sin tur att integrera befogenheterna att "övervaka, inspektera och kontrollera flygplatsgränser och kryssningsterminaler" och "agera inom ramen för tvångsutvisningar och rättsliga utvisningar av utländska medborgare, inom de områden som omfattas av dess jurisdiktion".

PJ har förbehållna befogenheter när det gäller att utreda brott som rör stöd till olaglig invandring, sammanslutning av stöd till olaglig invandring, människohandel och andra brott med anknytning till dessa brott.