"PAACA [תוכנית תמיכה לפעולה תרבותית של אלגרבה] 2023 מציע לתרום לתיקון הגובר של אסימטריות בגישה להנאה תרבותית של אוכלוסיות תוך קידום ההסמכה וההכשרה הגוברת של סוכני תרבות בשטח", מסביר DrCalg בהצהרה.

הפתק מציין כי סוכני תרבות יכולים אפוא להגיש בקשה לשני תחומי תמיכה, במסגרת PAACA, ללא קשר לאזור התרבותי בין אם זה יצירה, ייצור או תכנות וכן תפוצה, כאשר כל הפעילויות צריכות להתקיים בשנת 2023, באזור אלגרבה.

בניתוח היישומים הוא ייחשב כקריטריון של "הערכת הפרויקטים שהוצגו", קיומם "מוכח" של קשר ישיר או עקיף עם תרומת התרבות ליעדים לפיתוח בר-קיימא שנקבעו בסדר היום של 2030.

מצד שני, קריטריונים אחרים "יוערכו" גם הם, כמו המאבק בהדרה חברתית ומדבור פנים האלגרבה, מתוך הצעה תרבותית מגוונת ומשתתפת.

התוכנית תביא בחשבון גם את תפקידה של התרבות בהעלאת המודעות לנושאים כמו כבוד לזכויות אדם, שוויון ואי אפליה, מאבק באלימות במשפחה, שילוב רומא וקהילות מיעוט אחרות, קידום השתתפות בני נוער והאתגרים שמציבים הגירה, בין היתר.

על פי ההערה, "יצירת שותפויות ורשתות שיתוף פעולה, בהיגיון של ייצור אמנותי ותרבותי ברשת, עם שחקנים ואורגניזמים שונים, כמו עיריות, בתי ספר, קרנות וסוכנים אסוציאטיביים אחרים ו/או המגזר הפרטי, שעשויים להיות או לא מהמגזר התרבותי ", הוא אחד הקריטריונים להערכת היישומים.

DrCalg מציין כי בתחום היצירה והייצור, פרויקטים ליצירת מופעים בהיקף אמנויות הבמה, אמנות חזותית, פלסטיק או דיגיטלי, קולנוע, מולטימדיה ומדיה דיגיטלית זכאים, וזה עשוי, או לא, לכלול את המצגת לציבור.

בקטגוריה אחרונה זו כלולים פרויקטים של מגורים אמנותיים, או תקופות יצירה בתחום אמנויות הבמה ואמנות חזותית, פלסטיק או דיגיטלי המשלבים אמנים ואנשי מקצוע במגזר התרבות אלגרבה או תושבים באלגרבה, וזה עשוי לכלול, או לא, לכלול את המצגת לציבור.

באשר לתחום התכנות והמחזור, PAACA כולל פסטיבלים, מחזורים, מסלולים או תחרויות בתחומים השונים של אמנויות הבמה (ריקוד, מוסיקה, תיאטרון, קרקס עכשווי ומעברים משמעתיים).

תחום תמיכה זה כולל גם מחזורים או תערוכות של קולנוע, מולטימדיה או אמנות דיגיטלית, כמו גם מסלול ותערוכות של אמנות פלסטית או חזותית, מסכם DrCalg.