De waarde van het minimummaandloon in 2021 bedroeg 682 euro, 31,12 euro meer dan in 2020.

Dit was een van de besluiten die werden genomen tijdens de wekelijkse vergadering van het Madeiraanse uitvoerend orgaan van de PSD/CDS-coalitie, onder leiding van sociaaldemocraat Miguel Albuquerque, waarvan het regionale wetgevingsdecreet nu zal worden verzonden en ter stemming zal worden voorgelegd aan de wetgevende vergadering van de autonome regio.

De beraadslaging heeft terugwerkende kracht tot januari 2022.

Op 2 december 2021 heeft de Raad van Ministers de verhoging van het nationale minimumloon tot 705 euro goedgekeurd, zodat de regionale aanvulling 18 euro per maand bedraagt.

Op de vergadering van de regionale regering werd ook gedefinieerd de samenstelling van de coördinatie commissie die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van het voorstel van de regionale strategie voor de integratie van mensen met een handicap 2023-2030, onder het regionale secretariaat van sociale integratie en burgerschap, zegt een verklaring met een aantal van de conclusies van de vergadering.

In hetzelfde document staat dat het doel van deze commissie is om "de richtsnoeren te bepalen voor sociale interventie in het kader van de integratie van mensen met een handicap, met het oog op de volledige uitoefening van burgerrechten die inherent zijn aan elk lid van een democratische samenleving, het bevorderen van de autonomie, participatie en zelfbeschikking van deze mensen.

De regering van Madeira heeft ook het voorstel goedgekeurd dat de activiteiten regelt op het gebied van de distributie, de verkoop, de toepassing en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik en hulpstoffen voor gewasbeschermingsmiddelen.

Ook is de regeling vastgesteld voor de verplichte inspectie van apparatuur voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen die in de autonome regio Madeira voor professioneel gebruik zijn toegelaten.

De uitvoerende macht besloot tevens de landbouwers van het eiland Porto Santo dit jaar vrij te stellen van de betaling van tarieven in verband met de levering van fruitbomen die zijn verwerkt en vermeerderd in het laboratorium voor microvermeerdering of in kwekerijen, onder de verantwoordelijkheid van de minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de regio.

Een andere aangekondigde maatregel is de wijziging van de verordening betreffende de toekenning van buitengewone financiële steun aan de producenten van ananas voor de aankoop van sproeimateriaal dat geschikt is voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen die reeds zijn goedgekeurd voor de bestrijding van ziekten en voor bladvoeding.

Met deze maatregel wordt beoogd "de verhoging van de productiviteit en de kwaliteit van de productie, die tot uiting komt in een hoger inkomen voor de landbouwer" van deze productie te ondersteunen.

De regionale regering heeft ook toestemming gegeven voor de verlenging van het contract voor het gebruiksrecht van een paviljoen in het bedrijvenpark van Madeira voor de opslag van ziekenhuismateriaal.