Det handlar om överträdelsepaketet från december som offentliggjordes av gemenskapens verkställande organ, i vilket institutionen ”beslutade att skicka en underrättelse om bristande efterlevnad till Portugal för att landet inte antagit ett nationellt program för hantering av radioaktivt avfall i enlighet med kraven i utbränt kärnbränsle och Direktivet om radioaktivt avfall”.

EU:s medlemsstater var tvungna att införliva detta direktiv senast den 23 augusti 2013 och lämna in sitt nationella program till Bryssel senast den 23 augusti 2015.

Portugal har nu två månader på sig att svara Europeiska kommissionen, och om det inte finns något ”tillfredsställande svar” kan institutionen besluta att sända ett motiverat yttrande till Portugal, det sista steget innan man går vidare till EU-domstolen.

Radioaktivt avfall genereras vid elproduktion i kärnkraftverk, men också vid icke-energirelaterad användning av radioaktiva material för medicinska ändamål, forskning, industri och jordbruk. ”Detta innebär att alla medlemsstater genererar radioaktivt avfall” och därför ”skapar direktivet en gemenskapsram som kräver ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall för att säkerställa en hög säkerhetsnivå och undvika att påföra framtida generationer onödiga bördor”.

Enligt gemenskapslagstiftningen ska medlemsstaterna i synnerhet utarbeta och genomföra nationella program för hantering av allt använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som genereras på deras territorium, från produktion till bortskaffande. Syftet är att skydda arbetstagarna och allmänheten från de faror som uppstår till följd av strålning.