Kompromissen uppnåddes vid ett möte med ambassadörerna från de 27 medlemsstaterna i Bryssel, bara fyra veckor efter att Europeiska kommissionen lagt fram sitt förslag om att skapa ett digitalt pass för att bevisa vaccination, testning eller återhämtning från Covid-19, ett tvåspråkigt dokument med en QR-kod.

Den gemensamma ståndpunkt som EU:s representanter enades om den 14 april inför de kommande förhandlingarna med parlamentet innehåller vissa ändringar i förhållande till det ursprungliga förslaget, särskilt betonas i rådets ståndpunkt att det digitala certifikatet inte kan vara ett villkor för utövandet av rätten till fri rörlighet, för att garantera principen om icke-diskriminering, särskilt gentemot icke-vaccinerade personer.

Den text som rådet antog inför också en ny artikel om intygets internationella dimension, stärker bestämmelserna om uppgiftsskydd - en fråga som är särskilt viktig för Europaparlamentet - och innehåller en övergångsklausul för att se till att medlemsstaterna kan fortsätta att använda de system som de för närvarande har under en period av sex veckor från det att den nya förordningen har trätt i kraft.

För att den rättsliga ramen ska vara på plats till sommaren måste det finnas en sluten överenskommelse om lagtexterna senast i början av maj, så att de nödvändiga tekniska lösningarna finns på plats i alla medlemsstater i tid till sommarsäsongen.

Europaparlamentet väntas anta sin förhandlingsposition under sitt plenarsammanträde i Bryssel den 26-29 april, och de interinstitutionella förhandlingarna - så kallade triloger, där företrädare för kommissionen, rådet och församlingen deltar - kan inledas omedelbart.

Förslaget om ett digitalt certifikat lades fram för en månad sedan av EU:s verkställande organ och syftar till en gemensam EU-omfattande strategi för "utfärdande, kontroll och godkännande av certifikat för att underlätta den fria rörligheten", som stördes allvarligt av Covid-19-pandemin.

Detta pass, som fungerar på samma sätt som ett boardingkort, kommer att finnas i digitalt format och/eller pappersformat, ha en QR-kod som lätt kan läsas av elektroniska apparater och kommer att tillhandahållas kostnadsfritt och på medborgarens nationella språk och på engelska, enligt Europeiska kommissionens förslag.

Både i den digitala versionen (som kan lagras på en mobil enhet, t.ex. en mobiltelefon) och i pappersform kommer det att finnas en QR-kod med viktig information samt ett digitalt sigill som garanterar intygets äkthet.

Det kommer att vara upp till medlemsstaternas nationella myndigheter att utfärda dessa pass, och Bryssel föreslår att detta ska göras av till exempel hälsovårdsenheter, sjukhus eller laboratorier.

Idén om att skapa detta digitala certifikat för att möjliggöra återhämtning inom rese- och turistsektorn väcktes först tidigare i år på initiativ av den grekiske premiärministern Kyriákos Mitsotákis, och fick senare stöd av den portugisiske regeringschefen António Costa.