Slutsatserna av studien, som leds av forskarna Pedro Morgado och Maria Picó-Perez vid den medicinska fakulteten vid universitetet i Minho (UMinho) och som Lusa har fått tillgång till, visar att konsumtionen av "spel" och cannabis också ökade från den tid då nedlåsningen inleddes i mars 2020 till den tid då den inleddes i januari 2021.

Samma forskning lyfter fram den "anpassning" till inspärrningarna som skedde, eftersom stressnivåerna, ångest och depressiva symtom, som nådde identiska nivåer 2020 och 2021, "minskade med tiden".

"Detta fenomen replikerar den reaktion med anpassning som redan hade observerats vid den första inneslutningen", konstaterade forskarna.

När det gäller respondenternas vanor pekar forskningen på en ökning av rökning och konsumtion av "skräpmat" (12,8 procent båda) mellan den första och den andra inspärrningen. Alkoholkonsumtionen ökade också (11,2 procent) och var "särskilt anmärkningsvärd bland männen, som ökade sin konsumtion av alkoholhaltiga drycker med 22,6 procent".

Konsumtionen av energidrycker ökade med 6,3 procent, konsumtionen av spel ökade med 2,3 procent och användningen av cannabis ökade hos 1 procent av deltagarna".

Å andra sidan har tvångssymtom (som till exempel mäts genom överdriven handtvätt), påpekar texten, "systematiskt minskat sedan pandemins början och uppvisar betydligt lägre värden 2021 än de som observerades i mars 2020".

"Trots att vi har mer kunskap om viruset och är bättre förberedda på svårigheterna med att vara instängda, är vi också mer trötta och vi såg förväntningarna på att 2021 skulle bli mycket bättre än 2020", säger Pedro Morgado.

Enligt forskaren "har människan en extraordinär förmåga att anpassa sig och att symptomen trots motgångarna minskade under hela inspärrningen".

I forskningen påpekas också att i februari 2021 hade mer än 20 procent av urvalet pågående konsultationer om psykisk hälsa, så Pedro Morgado betonar vikten av beteendeförebyggande åtgärder och övervakning av beroendeframkallande beteenden.

"Dessa är alltid 'maladaptiva' mekanismer för hantering av lidande", säger han.

Studien som nu offentliggjorts är en del av ett projekt som finansieras av stiftelsen för vetenskap och teknik.

Uppgifterna samlades in i mars och april 2020 samt i februari och mars 2021, och år 2020 bestod urvalet av 2042 personer varav 624 personer också svarade år 2021.