Detta är det senaste naturvårdsprojektet som samordnas av SPEA och det enda som godkänts i Portugal inom ramen för LIFE4BEST-programmet för EU:s yttersta randområden, meddelar SPEA i ett uttalande.

Syftet är att "införa en teknik som gör det möjligt att lokalisera kolonier och räkna individer med hjälp av ljud, på ett icke-invasivt sätt", förklarar SPEA.

"Projektet har nu inlett en av sina viktigaste faser - prospekteringen av de troliga häckningsområdena för tre sjöfågelarter som fortfarande är mycket okända: Dvärglira, Mindre lira och Drillsnäppa", heter det.

Enligt noten återvänder dessa fåglar endast till land under häckningssäsongen och avger ljud när de anländer till kolonierna, vilket är ett "nyckelmoment" för projektet, som också syftar till att utbilda tekniker från regionala enheter med ansvar för miljön.

Denna billiga metod kan användas för regelbunden övervakning av sjöfåglar i dessa två makaronesiska skärgårdar, vilket gör det möjligt att följa deras utveckling på nära håll, enligt meddelandet.

Samordnaren för SPEA Madeira, Cátia Gouveia, betonar vikten av den insamlade informationen för att "definiera bevarandeåtgärder och handlingsplaner" för arterna i fråga, och påminner om sjöfåglarnas känslighet för hot, t.ex. ljusföroreningar.

Samtidigt pågår en informationskampanj riktad till lokalbefolkningen om Macaronesiens sjöfåglar.