Diplomet som ändrar de exceptionella och tillfälliga åtgärderna i samband med pandemin av sjukdomen Covid-19, som utfärdades i tisdags av republikens president Marcelo Rebelo de Sousa och som i dag publicerades i Diário da República, omfattar de åtgärder som redan tillkännagivits av ministerrådet, t.ex. obligatorisk användning av mask i slutna utrymmen och i kollektivtrafiken.

Det sociala stödet är oförändrat

Statssekreteraren för ministerrådets ordförandeskap, André Moz Caldas, betonade för Lusa att man i det här skedet beslutat att inte göra några förändringar när det gäller det sociala stödet.

"Vi har definierat en uppsättning prioriteringar med tanke på att rensa upp i detta system. Vi har beslutat att inte ändra stödreglerna. Den frågan kommer naturligtvis att tas upp på nytt vid ett annat tillfälle. För närvarande förblir alla frågor som rör stöd som de varit i kraft hittills", sade han.

Bland nyheterna i examensbeviset finns till exempel att rätten till sjuklön vid Covid-19 förlängs till den 31 december, en åtgärd som endast gällde fram till slutet av september.

Arbete på distans

Men det fastställs också att immunsupprimerade personer eller personer med barn eller anhöriga i ansvar med funktionshinder eller kroniska sjukdomar har rätt till distansarbete, när så är tillämpligt, utan att det krävs ett avtal med arbetsgivaren.

Immunsupprimerade patienter som behöver en tredje dos av Covid-19-vaccinet får fortfarande befria sig från arbetet så länge de kan uppvisa ett läkarintyg.

Bärande av mask

Situationer där det är obligatoriskt att använda mask eller visir anges också, bland annat kommersiella utrymmen, inklusive köpcentrum, med en yta på mer än 400 m2, medborgarbutiker, skolor, utom på lekplatser, konsertsalar och evenemang, idrottsanläggningar, vårdinrättningar, äldreboenden eller hem för funktionshindrade, integrerade vårdenheter, kollektivtrafik, inklusive taxibilar och TVDE och andra situationer där användningen bestäms av generaldirektoratet för hälsa (DGS).

När det gäller arbetsplatser kan företag besluta om obligatorisk användning av mask och i skolor är användningen obligatorisk i slutna utrymmen från 10 års ålder eller från den andra utbildningscykeln, oavsett ålder.

På barer och restauranger måste arbetstagarna bära mask, liksom i alla kommersiella inrättningar där det förekommer fysisk kontakt med kunder, och de kan undantas från att bära mask endast i de fall då det på grund av verksamhetens art blir opraktiskt.

Covid-19-testning

När det gäller Covid-19 screeningtester i de sociala insatserna bestäms att "det är en utgift för delsystemet sociala insatser, oavsett de mottagande institutionernas rättsliga karaktär, som utförs av institutet för social trygghet, IP, fram till den 31 december 2021, med förvärv av tjänster för att utföra diagnostiska tester av SARS-CoV-2, som ska utföras, i enlighet med normerna från generaldirektoratet för hälsa, på arbetstagare som berörs av sociala insatser till stöd för äldre personer, personer med funktionshinder och barn".

Tillgång till stranden

Det lagdekret som offentliggjordes i dag upphäver ännu inte diplomet med regler för tillträde till stränderna och tar tillfället i akt att lägga till regler som fastställer skyldigheten att hålla ett fysiskt avstånd på en och en halv meter i alla tillträdeszoner fram till slutet av badsäsongen.