"Värdena för kvävedioxid (NO2) på Avenida da Liberdade visade ett årsmedelvärde på 45 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter), en koncentration som är cirka 12,5 % högre än det maximala värdet på 40 µg/m3 som krävs enligt nationell lagstiftning (lagdekret 102/2010) och EU:s luftkvalitetsdirektiv, och med några få dagar (två) som översteg en genomsnittlig koncentration på 200 µg/m3", enligt ZERO - Associação Sistemas Terrestre Sustentável.

Uppgifterna är resultatet av ZERO:s arbete med att övervaka luftkvaliteten i Lissabon genom att mäta koncentrationen av föroreningar vid de övervakningsstationer för luftkvalitet som förvaltas av kommissionen för samordning och regional utveckling i Lissabon och Tagusdalen (CCDR-LVT), med information från den portugisiska miljöbyrån (APA).

"ZERO kommer nu att begära validering av uppgifterna och kommer senare att meddela Europeiska kommissionen om den bristande överensstämmelsen", informerar miljöorganisationen och konstaterar att "under de senaste åren har det förekommit många situationer där de lagstadgade minimivärdena för luftkvalitet inte har följts i olika regioner i landet".


I detta sammanhang har EG-domstolen redan ett klagomål mot Portugal (mål C-220/22), "vilket skulle kunna innebära att landet måste betala betydande böter", uppger ZERO.

Enligt föreningen är luftföroreningar i Portugal "ansvariga för att omkring sex tusen människor dör i förtid varje år", och är förknippade med uppkomsten eller förvärringen av sjukdomar som stroke, hjärtproblem, lungcancer och luftvägssjukdomar.