Enligt 2022 års verksamhetsrapport från National Council for Adoption(CNA) minskar minskningen av antalet adoptioner till hälften, om siffrorna från 2016 beaktas, då 361 adoptioner registrerades, och fortsätter en nedåtgående trend sedan 2019, då det var 206 adoptioner.

Kandidaterna fortsätter att föredra barn upp till sex års ålder, som är friska eller har lindriga hälsoproblem och som kan adopteras ensamma, utan syskon, en "oroande faktor" för CNA, som påpekar det "betydande antalet barn som övergår från år till år" i väntan på adoption, och som är de som är över sju år, har allvarliga hälsoproblem eller är funktionshindrade.

Trots detta lyfter CNA fram att det 2022 fanns 45 förslag om att adoptera barn mellan sju och 15 år.

År 2022 avbröts 14 adoptionsprocesser, fyra under övergångsperioden - från fosterhem eller familj till adoptivfamilj - och 10 under perioden före adoptionen, när barnet redan bor hos adoptivfamiljen.

Bland de skäl som anges finns "brist på empati för barnet och de svårigheter de har att uttrycka känslor", idealiserade förväntningar när det gäller känsloyttringar, oflexibla attityder och fördomar mot "mer utmanande beteenden (småstöld, lögner, sexualiserade beteenden, aggression)".

År 2022 fick endast 15 ansökningar vänta ett år eller mindre på adoption, med en genomsnittlig väntetid på mellan sex och sju år, vilket får CNA att rekommendera att ansökningarna anpassas till profilen för barn som adopteras, och betonar att den långa väntetiden också har konsekvenser för kandidaternas motivation.

"Erfarenheten visar att tidsfördröjningen mellan certifieringen av lämplighet att adoptera och tidpunkten för integration av ett barn, trots successiva omprövningar, kan ha en negativ inverkan på adoptionens framgång, både när det gäller att försvaga motivationen och när det gäller att respektera familjernas förmåga att anpassa sig till förändringar som följer av integrationen av ett barn", påpekar CNA.