De aktuella insatserna, som fokuserar på program som syftar till en mer hållbar utveckling och åtgärder för att minska luftföroreningarna, syftar till att minska energiförbrukningen fram till 2050 i Ovar, Aveiros distrikt. De ovan nämnda åtgärderna är avsedda att begränsa energianvändningen med 90 procent av de nivåer som officiellt dokumenterades 2005 när kommunens totala årliga förbrukning uppgick till 925 991 megawatt per timme.

År 2005 motsvarade "energianvändningen inom transport 46 procent av förbrukningen, följt av bostadshus, med 24 procent av utgifterna, och industrin, med 18 procent" enligt uppgifter från kommunfullmäktige. Petroleumprodukter stod för 59 procent av de totala energikällorna, medan elektricitet genererade 28 procent av den totala energianvändningen. Även om dessa förbrukningar har ökat är kommunens huvudmål tredelade och progressiva och fokuserar på att minska koldioxidutsläppen och dess motsvarande utsläpp "med minst 55 procent till 2030", "65 procent till 75 procent till 2040" och "90 procent till 2050".

Åtgärder för att mildra klimatförändringarna, som främst fokuserar på att "förbättra energieffektiviteten och öka produktionen av förnybar energi", är tillämpliga på en mängd olika branscher och sektorer, inklusive "offentliga byggnader, service- och bostadshus, industri, transport, jordbruk och boskapsuppfödning". Dessutom planerar kommunen att förbättra nätverket av laddningsstationer för elfordon, utveckla nätverket av cykel- och gångvägar och erbjuda en gratis cykelservice till samhället senast 2030.

Elektrifiering av maskiner som förbrukar fossila bränslen i kommunala byggnader och infrastruktur, en gradvis ersättning av den kommunala bilparken och ersättning av fordon för avfallshantering och stadsrengöring "med elfordon, plug-in- eller vätgasdrivna hybrider" är de viktigaste fokusområdena för åren mellan 2030 och 2050. När det gäller långsiktiga mål inkluderar dessa forskning om sätt att "använda regnvatten och gråvatten, och för att återanvända renat avloppsvatten", för jordbruksändamål och stöd i utvecklingen av energisamhällen inom industrisektorn.

Domingos Silva, ordförande för Ovars handelskammare, har delat med sig av sin vilja att se hela Ovars samhälle delta i dessa ansträngningar: "Med tanke på att frågor som rör klimatförändringar har påverkat inte bara miljön utan även sociala och ekonomiska frågor, avser kommunen att förstärka sina åtgärder genom att involvera hela samhället, dvs. företag, offentliga tjänster och finansinstitut, samt medborgare, föreningar, kooperativ, utbildnings- och forskningsinstitutioner, innovations- och utvecklingsnav, etc."