Het voorstel maakt een einde aan een discrepantie in het toepassingsgebied van de belasting op deze meerwaarden in de IRS, die reeds was veroordeeld in een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

"Het is derhalve dringend noodzakelijk de nodige wijzigingen aan te brengen in de IRS-code, teneinde de belastingregeling die van toepassing is op de door niet-ingezeten belastingplichtigen gerealiseerde vermogenswinst op onroerend goed, gelijk te trekken met die welke thans geldt voor ingezetenen, en aldus een einde te maken aan de vastgestelde discriminatie tussen ingezetenen en niet-ingezetenen".

Momenteel worden ingezetenen slechts belast op 50% van de vermogenswinst en wordt de andere 50% toegevoegd aan hun gebruikelijke aangifte inkomstenbelasting. Kapitaalwinst uit de verkoop van onroerend goed door niet-ingezetenen wordt daarentegen volledig belast, tegen een vast tarief van 28%.